فال انبیا ، فال انبیای الهی ، فال انبیاء آکا

فال یکی از کارهای سرگرم کننده ای است که اغلب افراد اوقات فراغت خود را به آن می پیردازند. همانطور که می دانید سایت آکاایرن جامع ترین مجموعه از فال های مختلف را در بر دارد. این مقاله از آکاایران به فال انبیا ،فال انبیا برای ازدواج، فال انبیا الهی اختصاص دارد. از شما همراهان همیشگی سایت آکاایران دعوت می کنیم که مثل همیشه ما را همراهی کنید.

فال انبیا الهی

فال انبیاء

چشمها را بسته با خلوص نیت سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره فرمائید.

فال انبیا الهی

فال

فال انبیاء حضرت ایوب،فال انبیاء ایوب (ع)

  فال انبیاء حضرت ایوب،فال انبیاء ایوب (ع) ای صاحب فال ! بدان که چیزی از دست تو رفته که به سبب آن غم واندوه می خوری، اما عاقبت کاررا نمی دانی؛ اگر صبر کنی ، هر آینه به امی
حضرت یونس

فال انبیاء حضرت یونس،فال انبیاء یونس (ع) 1

فال انبیاء حضرت یونس،فال انبیاء یونس (ع) ای صاحب فال ! بدان که در میان تاریکی گرفتار شده ای ، شکر خدا ی تعالی کن و اکنون به این نیت که کرده ای صبر کن که نفع بسیار برای تو رسد ،
حضرت موسی

فال انبیاء حضرت موسی،فال انبیاء موسی (ع)

  فال انبیاء حضرت موسی،فال انبیاء موسی (ع) ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فروماندهو عاجز شده ای ، غم مخور که همه مرادت حاصل شود؛ پیش از این تو را بسیار غم
فال

فال انبیاء حضرت لوط،فال انبیاء لوط (ع)

  فال انبیاء حضرت لوط،فال انبیاء لوط (ع) در زندگی با سختیهایی مواجه میشوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا میکنید و به رنج و زحمت میافتید همسری نصیب شما میشود که ب
حضرت یوسف

فال انبیاء حضرت یوسف،فال انبیاء یوسف (ع)

  فال انبیاء حضرت یوسف،فال انبیاء یوسف (ع) ای صاحب فال ! از بزرگان بهره بینی و سخن دوستان را قبول کن که تو را نفع می رسد و اگر چیزی از تو غایب شد، به تو باز رسد و اگر قصدی
حضرت شیث

فال انبیاء حضرت شیث،فال انبیاء شیث (ع)

  فال انبیاء حضرت شیث،فال انبیاء شیث (ع) ای صاحب فال ! شخصی تو را به زبان گرفته است ( با چرب زبانی تو راراضی نگه می دارد) اما دوست تو خواهد بود. تو در کار خود داری کن ، ای
حضرت محمد

فال انبیاء حضرت محمد،فال انبیاء محمد (ص)

  فال انبیاء حضرت محمد،فال انبیاء محمد (ص) ای صاحب فال! بشارت باد تورا که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام دهتا خداوند یار تو باشد و یکی تورا د
حضرت شعیب

فال انبیاء حضرت شعیب،فال انبیاء شعیب (ع)

  فال انبیاء حضرت شعیب،فال انبیاء شعیب (ع) ای صاحب فال! بدان که چنین می بینم با کسی پیوندی خواهی داشت واز آن نفع بسیاری به تو می رسد و کار تو خوب خواهد شد؛ چند روزصبر کن و
حضرت صالح

فال انبیاء حضرت صالح،فال انبیاء صالح (ع)

  فال انبیاء حضرت صالح،فال انبیاء صالح (ع) ای صاحب فال! خداوند تو را از غمها برهاند و به مقصود دل رساند و امسال بر تو مبارک خواهد بود. رنجی کشیده ای ولی با نیّتی که دردل د
تبلیغات