ایل بختیاری

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن که معمولا افراد مسن حالا یا توسط مردان و یا زنان گرفته میشود .

علاوه بر انواع آنها توسط تسبیح فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و باور کنید رد خور ندارد .

برای گرفتن فال با نخود ابتدا 41 عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند سپس آنها را روی قالی یا مکانی صاف میگذارند .

سپس توسط دوتا دست انها را جدا میکنند بطوری که مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنند ...

سپس نخود های هر قسمت را 4 تا 4 تا از هم جدا میکنند ... مثلا قسمت سمت راست را همینطور 4تا 4تا جدا میکنند .

چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد ... یا یکی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا 4 نخود باقی میماند که نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز 4 تا 4 تا جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم که توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یک ردیف ...

چند حالت اتفاق میافتد که بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یک نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند که جمعا 5 تا میباشند که این فال را 5 تن آل عبا میگوبیند که بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر دیف 4 تا بماند که در مجموع 12 تا میباشند نیز به آن 12 امام میگویند که خوب است .

در حالتی دیگر از هرکدام سه تا میماند که به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی از ستون اول یکی ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یکی که این هم خوب است ...

خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس 4 تا 4 تا جدا میکنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و 4 تا 4 تا جدا میکنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد


فال با نخود رسم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ایل بختیاری' href='http://www.akairan.com/talebini/tag/%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4/'>ایل بختیاری</a></strong>، فال با نخود، فال <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ایل بختیاری' href='http://www.akairan.com/talebini/tag/%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4/'>ایل بختیاری</a></strong>، فال، فال هفته، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://www.akairan.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال چایی' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/20121210122248.html'>فال چایی</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ماه' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/20134211334008.html'>فال ماه</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال تاروت' href='http://www.akairan.com/talebini/taroot/'>فال تاروت</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>حافظ</a></strong> فال، فال و طالع، فال و، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong> با، فال سال، فال شیخ، آموزش فال، دانلود فال، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گرفتن فال' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012123011228.html'>گرفتن فال</a></strong>، فال ماهانه، نرم افزار فال، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong> فال با نخود رسم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ایل بختیاری' href='http://www.akairan.com/talebini/tag/%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4/'>ایل بختیاری</a></strong>، فال با نخود، فال ایل بختیاری، فال، فال هفته، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://www.akairan.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال چایی' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/20121210122248.html'>فال چایی</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ماه' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/20134211334008.html'>فال ماه</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال تاروت' href='http://www.akairan.com/talebini/taroot/'>فال تاروت</a></strong>، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>حافظ</a></strong> فال، فال و طالع، فال و، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong> با، فال سال، فال شیخ، آموزش فال، دانلود فال، <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گرفتن فال' href='http://www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012123011228.html'>گرفتن فال</a></strong>، فال ماهانه، نرم افزار فال، فال <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>حافظ</a></strong>
پربازدیدها
تبلیغات