سرنوشت کیهانی شما

 

سرنوشت کیهانی شما
فروردین فروردین = پیوندی آتشین
فروردیناردیبهشت = پیوندی کاملا عشقی
فروردینخرداد = خوش دل و امیدوار
فروردینتیر = اختلاف فراوان
فروردینمرداد = شدید
فروردینشهریور = سرد و گرم
فروردینمهر = کمی غیر ممکن
فروردینآبان = خیلی با حرارت
فروردینآذر = پر از ماجرا جویی
فروردیندی = هیجانات فراوان
فروردینبهمن = شگفت انگیز
فروردیناسفند = توام با مشکلات

 

اردیبهشتفروردین = پر شور و هیجان
اردیبهشت اردیبهشت = خیلی مناسب
اردیبهشتخرداد = پیوندی نا موفق
اردیبهشتتیر = اتحادی عمیق
اردیبهشتمرداد = کاملا دوست داشتنی
اردیبهشتشهریور = تشریک مساعی زیاد
اردیبهشتمهر = جسمانی و شهوانی
اردیبهشتآبان = آرام و آهن ربایی
اردیبهشتآذر =بسیار ناهموار
اردیبهشتدی = کمی هولناک
اردیبهشتبهمن = خیلی قوی
اردیبهشتاسفند = توام با جذابیت

 

خردادفروردین = دارای آینده ی روشن
خرداداردیبهشت = پیوندی دشوار
خرداد خرداد = پیوندی نا پایدار
خردادتیر = افقی روشن
خردادمرداد = عافیت طلب و عیاش
خردادشهریور = عاشقانه
خردادمهر = کاملا با شکوه
خردادآبان = بن بست عشقی
خردادآذر = سراسر شادمانی
خرداددی = چشم در چشم نیافتد
خردادبهمن = دوستان خوب برای هم
خرداداسفند = مرهم یکدیگر

 

تیرفروردین = پیوندی سست
تیراردیبهشت = محیطی راحت و مرفه
تیرخرداد = پیوندی نا هماهنگ
تیرتیر = رابطه ی رویایی
تیرمرداد = هیجانی و پر زحمت
تیرشهریور = محرک یکدیگر
تیرمهر = زندگی پر از تلاطم
تیرآبان = جرقه و پرواز
تیرآذر = سراسر مشکل
تیردی = زوجی دلسوز
تیربهمن = سراسر اضطراب
تیراسفند = تقویت کننده ی هم

 

مردادفروردین = خاطرات به یاد ماندنی
مرداداردیبهشت = احساسات پاک
مردادخرداد = زندگی پر از نشاط
مردادتیر = پیوندی عاشقانه
مردادمرداد = جنگ اراده ها
مردادشهریور = ازدواجشان دشوار است
مردادمهر = شادی بزرگ
مردادآبان = برخورد دو قطب
مردادآذز = بسیار نیروبخش
مرداددی = کوتاه اما شیرین
مردادبهمن = می تواند مشکل باشد
مرداداسفند = زندگی توام با جرقه

 

شهریورفروردین = دور از یکدیگر
شهریوراردیبهشت = استوار و لذت بخش
شهریورخرداد = کاملا غیر معمول
شهریورتیر = اختلاف زیاد
شهریورمرداد = عقاید نا همامنگ
شهریورشهریور = سازگار
شهریورمهر = زندگی با سختی
شهریورآبان = هیجانات واقعی
شهریورآذر = نیازهای مخالف
شهریوردی = موافق و سازگار
شهریوربهمن = تیره و گلالود
شهریوراسفند = بهشتی

 

مهرفروردین = زندگی پر تناقض
مهراردیبهشت = جسمانی و شهوانی
مهرخرداد = پیوندی بسیار عالی
مهرتیر = تلاشی سخت
مهرمرداد = نیروبخش
مهرشهریور = مخالف
مهرمهر = قدرتی نا پایدار
مهرآبان = پاداش و هیجان
مهرآذر = هم پرواز
مهردی = پیوندی سست
مهربهمن = ازدواج شگفت انگیز
مهراسفند = آرامش و پاداش

 

آبانفروردین = جاودانه و طولانی
آباناردیبهشت = پیوندی با اجر
آبانخرداد = لطیف و با نشاط
آبانتیر = زندگی بهشتی
آبانمرداد = نمایش پر قدرت
آبانشهریور = شروعی آرام
آبانمهر = لجاجت و گول زنی
آبانآبان = انفجار
آبانآذر = تحمیلی و اجباری
آباندی = شیفته ی یکدیگر
آبانبهمن = بالا و پایین
آباناسفند =کاملا عالی

 

آذرفروردین = عالی و شگفت انگیز
آذراردیبهشت = درگیری زیاد
آذرخرداد = سرد و گرم
آذرتیر = غیر صمیمی
آذرمرداد = دلسوز واقعی
آذرشهریور = نیرو بخش
آذرمهر = لذت مشترک
آذرآبان = کارد و پنیر
آذرآذر = لذت توام با آشوب
آذردی = مغایرت زیاد
آذربهمن = روابطی بسیار گرم
آذراسفند = مشکل دار است

 

دیفروردین = با جدل
دیاردیبهشت = زندگی با آینده ای زیبا
دیخرداد = پیوندی سخت
دیتیر = پیوندی با شکوه
دیمرداد = اختلاف زیاد
دیشهریور = عجیب
دیمهر = برنده ای ندارد
دیآبان = خیلی عجیب
دیآذر = نامناسب
دیدی = طولانی و پا بر جا
دیبهمن = کمی مخوف
دیاسفند = عشقی و شهوانی

 

بهمنفروردین = بسیار عاشقانه
بهمناردیبهشت = خیلی خود سر و لجوج
بهمنخرداد = پیوندی سرد
بهمنتیر = خیلی مضر
بهمنمرداد = بسیار دلکش
بهمنشهریور = نا هماهنگ
بهمنمهر = بسیار بسیار عالی
بهمنآبان = مغایر یکدیگر
بهمنآذر = نیازمند جد و جهد
بهمندی = با کمی نا خالصی
بهمنبهمن = واقعی و شگفت انگیز
بهمناسفند = احتمال نا خوشی

 

اسفندفروردین = نیازمند به گذشت
اسفنداردیبهشت = یک پیوند عالی
اسفندخرداد = نیازمند به بصیرت
اسفندتیر = شیفته ی یکدیگر
اسفندمرداد = زوج رمانتیک
اسفندشهریور = آرام و حامی
اسفندمهر = عشقی افسانه ای
اسفندآبان = سراسر شادی و اعتدال
اسفندآذر = مشکلات زیاد
اسفنددی = احساسات واقعی
اسفندبهمن = یکدیگر را درک کنید

گردآوری پرتال آکاایران

پربازدیدها
تبلیغات