برای گرفتن فال روزانه مربوط به روز تولدتان

لطفا تاریخ تولد خود را انتخاب کنید.

سال:    ماه:    روز:   

سنگ متولدین ماهها و خواص درمانی آنها؟!

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سنگ متولدین ماهها و خواص درمانی آنها؟! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت طالع بینی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=content-type><meta name=generator content="mshtml 8.00.7601.18228">ر سنگ ا تولد اه اصی رتباط یشتر هتری رقرار یند یتواند رای رمان یماریها ا تعادل ردن وای وحی ماغی و ثمر مر اشد. ه اطر اشته اشید ه رای تولدین رماه، علاوه ر سنگ خصوص ود و، مکن ست ندین سنگ یگر م فید اشد. ما سنگ ا ا قدر یناسید رباره نها ه طلاعاتی ارید؟<p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><div class="mzc"><strong>سنگ تولدین اهها واص رمانی نها؟! strong>div>سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><br/><span style="color: #ff6600"><strong><br/>روردینstrong>span><br/>لماس، کی ز رانبهاترین زیباترین سنگهای وجود ر بیعت ا متولدین فروردین رتباط یشتری رقرار یند. ین سنگ عتماد ه فس ا فزایش یهد حساس کست اپذیری ا ر نسان تقویت یند.لماس کی ز قدیمی ترین سنگهای وجود ر بیعت ست ه اصیت تصفیه نندگی ارد خصوصا وی ارکرد لیه ا ثانه ثر ثبتی یذارد. علاوه ر ن ارایی درت سنگهای یگر ا م فزایش یهد. راموش کنید تولد ر اهی ستید ز ر سنگی ستفاده ینید فزودن لماس ه ردن ند ود ا ز اد برید.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><br/><span style="color: #ff6600"><strong>ردیبهشتstrong>span><br/>سنگ تولدین اه یانی هار، زمرد ست. زمرد ز زمان یلی ور ه عنوان<a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سنگ رمانیa> ه ار یفته ست. کی ز هم ترین یژگی ای ن ین ست ه وح سم ا ا م تعادل یند. ین سنگ وی تیروئید تصلب رائین ثر یذارد ر ورد یمارانی ه پارکینسون ارند ا بتلا ه صرع ستند وند رمان ا هبود ی خشد. زمرد شار ون یماری لبی ا یز نترل یند. ر زمان ای ذشته رای رمان چه ای وچک نگامی ه ه تب بتلا ی دند ورد ستفاده رار یرفته ست. ین سنگ دراکات هودی ا فزایش یهد ر یجاد بوغ تاثیر ارد. وگی ا سانی ه دیتیشن ینند عتقاد ارند قتی زمرد مراه ارند زودتر ه تمرکز ی‌‌سند.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><br/><span style="color: #ff6600"><strong>ردادstrong>span><br/>سنگ ختصاصی تولدین رداد اه روارید ست. ه روارید، اروی ادویی یز یویند. ین سنگ وی عصاب لیه عضلات ثر ثبت یذارد یماریهای اشی ز مبود لسیم ا رطرف یند. روارید یروی یات ا فزایش یهد د ضطراب عمل یند. علاوه ر ن مراه اشتن روارید اعث یشود وه بتکار ما هتر عمل ند لاقیتتان فزایش ابد.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong><br/>تیرstrong>span><br/>سنگ تولدین خستین اه تابستان «<span style="color: #202020">ارنتspanست ه ه نگ تیره بیه اقوت رمز ر بیعت یده یود. ارنت سنگ امی سافرینی ست ه ا شتی سفر ینند. ین سنگ رای ستحکام یواره ای سرخرگ، تقویت شم درمان سرطان ر راحل ولیه ن ارایی ارد. ثرات ین سنگ یان زنان یشتر مایان یود. ارنت یماریهای زنانگی ا هبود یخشد ر رمان ختلالات اعدگی ثر ثبت یذارد.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><br/><span style="color: #ff6600"><strong>ردادstrong>span><br/>پریدوت ونیکس سنگهای تولدین رداد اه ستند. ونیکس سنگی بیه عقیق ست ه ه نگ سیاه افت یود. ین سنگ رای رمان عتیاد ورد صرف ارد. ه ظر یسد ز ن ا ه ونیکس عتماد ه فس لگرمی ا فزایش یهد ز رایش فراد ه سوی عتیاد ی اهد. ونیکس وی سیاهرگها فاصل خصوص ر فرادی ه ه چار قرس ستند ثر ثبتی یذارد ز حاظ وانی وجب زدیاد ماهنگی وحی نسان یود.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong>هریورstrong>span><br/>اقوت بود سنگ خصوص تولدین هریور اه ست. ین <span style="color: #202020">سنگspan> ارای اصیت فابخشی ست وی سلول ای پوست، و اخن یلی تاثیر یذارد. اقوت بود ز یزش و لوگیری ی ند سیستم عصبی ا هبود یخشد. ین سنگ رد ا اهش ی هد رای یماریهای زمنی ثل وماتیسم قرس ثر ثبت ارد. علاوه ر ن رای رمان سرگیجه لوگیری ز ونریزی زخم ا ه ار ی ود.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong><br/>هرstrong>span><br/>تولدین هر اه یتوانند ز سنگهای ونستون وپال ستفاده نند. ونستون ندین نگ ارد . سفید ایل ه بی، ایل ه سبز ایل ه صورتی ن ر بیعت افت یود. سنگی ست ه وی ختلالات ورمونی یلی تاثیر ثبتی ارد خصوص یر ادران ا فزایش ی هد. ین سنگ وی تیروئید م ثر ثبت ارد اعث ی ود وانع حساسی خص ز ین رود.<br/>وپال ز انواده عقیق ست سنگی ست ه ر شور سترالیا ه ست یید. ین سنگ وی لتهابات وده عده وثر ست ر ریان ون یز ثر یذارد. ز ین سنگ ه لسم وشبختی یز اد ده ست. ر ذشته رسوم وده ه ز شخاص بتلا ه فسردگی ، ر واست یردند ه وپال سیاه گاه نند ون عتقاد اشتند ین ار فسردگی نها ا ز ین یرده ست.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><div style="text-align: center"><br/>div><div style="text-align: center">div><p style="text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong>بانstrong>span><br/>سیترین اقوت رمز سنگ ای تولدین ین اه ستند. اقوت رمز رای یماریهای یروسی پیدمی، مچنین رمان تب فید ست. ین سنگ یحسی خوت ا ز ین یرد ز زایمان زودرس لوگیری یند. اقوت رمز یمنی دن ا فزایش یهد ز حاظ وانی م اعث هایی ز ابستگی ای وانی یود. ز زمان دیم تداول وده ه ه زوجهای وان توصیه یده ین سنگ ا رای فای یشتر سبت ه ریک زندگی ه ردن یاویزند.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify"><br/><span style="color: #ff6600"><strong>ذرstrong>span><br/>سیدیم ه تولدین ذرماه سنگ یروزه. ز سنگ یروزه ه عنوان سنگ امی اد ده ست. عروف ست ه ر روپا لبانان همانداران واپیما رای یمنی ر سفر ز یروزه ستفاده ینند. ون ین سنگ ز سقوط لوگیری یند. یروزه ر وی عملکرد ادرست بد ثر ی؟‌ذارد درت سوی شم ا فزایش یهد. یروزه د فسردگی ست، شاط ور یورد لتهبات پوستی ا رو یشاند.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong><br/>یstrong>span><br/>کته عجیبی ست! متولدین دی اه سنگ خصوص ه ود دارند ما ر عوض مه سنگها ا تمام واصشان رای نها فید ستند. پس زاد ستید ا توجه ه علاقه تمایلتان ر سنگی ا ه یواهید نتخاب نید.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong>همنstrong>span><br/>ماتیست، سنگ ریستالی نفشی ه ه ضطراب پایان یهد سنگ تولدین همن اه ست. ین سنگ د ضطراب ابوس ست رای سانی ه دخواب ستند ا دام ابوس یینند توصیه ده ست. تجربه شان اده ست ه فراد ضطرب قتی ماتیست مراه ود ارند ه رامش یسند.p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: center"><span style="color: #202020"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html"><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html">سنگ متولدین ماهها, رابطه نوع سنگ با متولدهرفرد درهرماه, سنگ ماه خاصa>a>a>span>p><p style="text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong><br/>سفندstrong>span><br/>تولدین خرین اه سال ا رجان پیوند رقرار ینند. رجان ز یاه ریایی ه ست یید ز نگ رمز پررنگ تا ل هی صورتی افت یود. ون نشاء ن <span style="color: #202020">لسیمspan><span style="color: #202020"> span>ست وی یماری ستخوانها خصوص اشیتیسم تاثیر ثبت یذارد. رجان رای ستحکام ندانها فید ست نعطاف پذیری ا م تقویت یند. تولدین سفندی ه ه احتی میتوانند ود ا ا حیط فق هند ا مراه اشتن رجان یتوانند ر ین عف ائق یند.p><a href="http://fun.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/2012128143131.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سنگ تولدین اههاa>,ابطه وع سنگ ا تولدهرفرد رهرماه,سنگ اه اص,سنگ رمانی, ابطه رسنگ ا تولد ر اه section> <p><a href="http://www.akairan.com/">ردآوری پرتال کاایرانa>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سنگ متولدین ماهها و خواص درمانی آنها؟! شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بهترین سنگ برای متولدین شهریور , سنگ درمانی در هندوستان , سنگهای درمانی ماه تولد , سنگ ماه تولد فروردین , خاصیت سنگ ماه تولد , خواص سنگ ماه تولد , سنگ متولد ماه ها , سنگ ماه فروردین , sسنگ ماه تولد , سنگهای درمانی , سنگ ماه اباین , خواص سنگ ماه , سنگ متولد دی , سنگ ها اماس , سنگ ماه دی , سنگ ماه ها , سنگ تولد

سنگ متولدین ماهها و خواص درمانی آنها؟! گردآوری توسط بخش فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ ، فال روز آکاایران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات