طالع بینی > فال روزانه تولد
وحشی گری و حیوان کشی بخت و اقبال می آره!

وحشی گری و حیوان کشی بخت و اقبال می آره!

همشهری سرنخ - محمد صادق خسروی علیا: سودجویان برای هر حیوانی خواب جداگانه ای دیده اند. حتی برای حرام گوشت ها و بی بر و روها! مثلا کفتارها نه گوشت شان گوشتی است که بشود با آن آبگوشت
تبلیغات