ج آ‌ د

ج آ‌ د

ج آ‌ د  برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن ، صبر پیشه کن تا به آن برسی . خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش . به جای تشویش ، در زندگی آرام پیش برو و به خود
د د ب

د د ب

د د ب  از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود . اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد اگر قصد انجام کار خیری داری به آن عمل کن مراقب باش تا گناه نکنی و
د ج ج

د ج ج

د ج ج  گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود . به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند . از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی به زودی از او خبری به دست تو میرسد . اگر
د ب ج

د ب ج

د ب ج  از چیزی دلخور یا غمگین هستی فکرش را از سر ت بیرون کن . در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو میرسد متواضع باش و تکبر را کنار بگذار . در چند روز
د د د

د د د

د د د  نیت خوبی کردی به خواسته و آرزویت می رسی . در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست می یابی . اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود .
د د آ

د د آ

د د آ طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی . و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد. اگر قصد ازدواج یا معام
د ب د

د ب د

د ب د  طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان . سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد . اگر قصد سفر دوری داری ،از آن منصرف ش
د ب ب

د ب ب

د ب ب  نیت خوبی کردی قصد انجام هر کاری را داری ،در آن به توفیق می رسی ، به زودی از رنج و غم رهایی می یابی . عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن . در ه
د آ ب

د آ ب

د آ ب  در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی کن . اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است . باید صبر کنی تا گره کارت باز شود با کسی در این مورد صحبت نکن
ب ج ب

ب ج ب

ب ج ب این نیتی که کرده ای خوب است دو ر کارت گشایش دیده میشود . به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند . اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است. اگر کسی نصیحت
آ ج ب

آ ج ب

آ ج ب  با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود . اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر
ج ب آ

ج ب آ

ج ب آ  طالعت نیک است و با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی ت. غییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نکن . چیزی یا خبری به تو میرسد که مم
د ب آ

د ب آ

د ب آ  طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور کن . کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی . اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری ، آن را انجام
ب ج ج

ب ج ج

ب ج ج  از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری .
آ د ج

آ د ج

آ د ج طالعت خوب است اما از نیتسی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود . از بدیها پرهیز کن . رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد ش
د آ ج

د آ ج

د آ ج طالع نیکی داری کارت به زودی بالا میگیرد  و به توفیقاتی دست پیدا میکنی اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی  دوستی داری  که
د آ آ

د آ آ

د آ آ آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری ، با موفقیت فاصله ای نداری افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد به زودی گشایشی در کارها پید
ب ج آ

ب ج آ

ب ج آ این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود . پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن اگر دیگران با تو موافق نیستند . تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش آنان عاقبت پشیمان خواهند
آ ج د

آ ج د

آ ج د هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی . به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمی شود ولی مراقب باش چون آ
ب ج د

ب ج د

ب ج د طالعت نیک است و نیتت بر آورده می شود  رازت را به کسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده میشود به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادام
تبلیغات