آ ج ب

 با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی

و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود .

اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو

نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد.

اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری .

از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود .

فال ابجد

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات