د ب ب

 نیت خوبی کردی قصد انجام هر کاری را داری ،در آن به توفیق می رسی ،

به زودی از رنج و غم رهایی می یابی .

عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن .

در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

فال ابجد

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات