ج د ج

 فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی .

گشایشی در کارت دیده میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز باید

همت و کوشش کنی . کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش.

اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست میاوری.

فال ابجد

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات