طرز تهیه کیک

طرز تهیه کیک تاینی -آکاطرز تهیه

آکاایران: طرز تهیه کیک تاینی


آکاایران: اردوبکینگ پودرراباهم مخلوط میکنیم انراالک میکنیم.دریک ظرف گود روغن وپودرقندرا مخلوط میکنیم درحدی که نرم شودبعدتخم مرغ ها دونه دونه اضافه میکنیم وباهمزن هم میزنیم بعدشیرووانیل را به مخلوط اضافه میکنیم حالا اردوبکینگ پودررا به تدریج به مواد اضافه میکنیم وبایک قاشق سبک انرابه صورت دورانی هم میزنیم تامخلوط شودبعد۱/۳ ازمایع را درظرفی ریخته وپودرکاکائورا به ان اضافه میکنیم وباقاشق ان راهم میزنیم قالب راچرب میکنیم ۱/۳ازمایع سفیدرادرقالب میریزیم وباپشت قاشق ان راصاف میکنیم حالا مایع کاکائورا روی ان میریزیم وبعدمابقی مایع سفیدرا اضافه میکنیم وبعدب ان چندضربه میزنیم تامنافضی روی ان ایجادشود ودرفرگرم باحرارت۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت۴۰ دقیقه پخته شودومیل کنید.


.

منبع :

روش تهیه

طرز تهیه کیک تاینی
4 (64%) 59 رای