آکاایران: روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

زمان آماده سازی
۷ دقیقه
زمان پختن
۱۰ دقیقه
درجه دشواری
آسان
مناسب برای
۳ نفر
۱ فنجان
شکر
۳ عدد بزرگ
تخم مرغ
۱ قاشق غذاخوری
شربت ذرت رقیق
روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای -آکاروﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ 7 دﻗﯿﻘﻪ ای

آکاایران: روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

در دستورغذایی قبلی سایت آشپزی ، طرز تهیه ی کیک مخمل قرمز با طعم شکلات را آموزش داده ایم.پیشنهاد میکنیم قبل از مشاهده این دستور غذایی حتما مطلب قبلی در رابطه با تهیه ی کیک را مطالعه نمایید.طبق قولی که دیروز داده بودیم،مطلب امروز نیز مکمل دستور قبلی و از ادامه دستورات غذایی مارتا استوارت می باشد. کیک مخمل قرمز یک انتخاب مناسب برای مجالس تولد و ولنتاین می باشد.اﺳﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﺰدن آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ ها و ﺷﮑﺮ زده ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮروی ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدد.

یادداشت سرآشپز

برای تهیه ی خامه از سفیده تخم مرغ ها استفاده کنید.

  1. در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﻮد، 3/4 ﻓﻨﺠﺎن ﺷﮑﺮ، ﺷﺮﺑﺖ ذرت و 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آب را ﺑﺎ هم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻣﺎ دﻫﯿﺪ، ﮔﻬﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺴﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺮ در آن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺮارت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ. دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﺪ، ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮس آﺷﭙﺰی ﮐﻪ در آب ﺳﺮد زده اﯾﺪ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺴﺘﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺮروی دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻇﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ، در ﺣﺪود 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ آﺷﭙﺰی دﻣﺎی 230 درﺟﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ. (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از 4 ﺗﺎ 10 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ)
  2. در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ، در ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﻔﯿﺪه ﻫﺎی تخم مرغ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود 2 و ½ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﺛﺮ ﭘﺮه ﻫﺎی ﻫﻤﺰن روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﮑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ 230 درﺟﻪ رﺳﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ را از روی ﺣﺮارت ﺑﺮدارﯾﺪ (ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ از روی ﺣﺮارت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ). ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از روی دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ (ﺗﺎ از ﭘﺎﺷﯿﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ) ﺑﻪ درون ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ-آﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﺰدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
  3. ﺧﺎﻣﻪ را در ﺣﺪود 5 ﺗﺎ 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺖ و ﺑﺮاق ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

منبع :

روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای
4 (64%) 59 رای