آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

اجرای کلیه حرکات و هماهنگی دست و پا و عمل تنفس توصیف حرکت


به طور کلی شنای قورباغه مرحله به مرحله توضیح داده می شود:

1- شناگر در حالت سر خوردن با بدن کشیده و افقی بر روی آب است. حدود 80% سرش داخل آب است و صورتش کمی رو به جلو و روبرو می باشد. دست ها در جلوی سر قرار دارد و کف دست ها متمایل به خارج است.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

قورباغه مرحله به مرحله توضیح

2- دست در حدود 20 سانتی متر از سطح آب قرار گرفته و باز شدن دست ها آغاز گردیده و به طرفین ادامه دارد. عمل بازدم شروع گردیده است و حباب های هوا از دهان و بینی شروع به خارج نمودن کرده است.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

زاویه بین ساعد و بازو

3- بدون مشاهده هیچ خمیدگی کشش در جهت طرفین ادامه دارد و عمل بازدم افزایش یافته است.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

اجرای

4- مفصل بازو شروع به خمیدگی نموده و قسمت  بازو چرخش دارد و این موقعی است که سر به آرامی از ناحیه گردن به طرف بالا می آید.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

شناگر

5- دست ها به حداکثر فاصله خودشان از یکدیگر رسیده اند مفصل آرنج طوری خم شده که زاویه بین ساعد و بازو حدود 110 درجه می باشد. بالا بردن آرنج ها در این مرحله به خوبی مشخص است و درست چنین مرحله ائی در حرکت دست شناگران پروانه نیز وجود دارد.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

داشته

6- بالا آمدن سر با خم شدن گردن ادامه دارد و می رود که دهان از سطح آب بیرون آمده و این آخرین قسمت خروج هوا از دهان می باشد. مچ دست نباید بشکند یا اینکه خم شود. فشار یا کشش آب با ساعد و کف دست انجام می شود. دست ها به طرف داخل درحال جمع شدن هستند و آخرین مراحل کشش خود را طی نموده اند.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

نزدیک

7-  عمل دم انجام شده ودست ها می روند که به طرف جلو بیایند. علی رغم میل شناگران آرنج ها نبایستی به طرف دنده ها کشیده شوند. مفصل زانوها شروع به شکستگی نموده و می روند که جمع شوند.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

آموزش

8- عمل دم پایان یافته و دهان بسته می شود و دست رو به صورت و به جلو می روند و پاها هنوز در حال جمع شدن هستند.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

هفدهم

9-  سر از ناحیه گردن خم شده و به داخل آب فرود می رود، پاها جمع شده و نزدیک به باسن گردیده و دست ها در حال کشیدن شدن به جلو هستند.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

نزدیک

10- سر هنوز در حال پایین رفتن و خم شدن در آب است. پاها از ناحیه مچ به سمت بیرون متمایل می شود و شروع به ضربه زدن نموده است و دست ها هنوز در حال سرخوردن به طرف جلو می باشند.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

کشیده

11-  پاها ضربه زدن به سمت عقب را ادامه داده و به هم نزدیک می شوند زمانی که پا در حال ضربه زدن است دست ها در حالت استراحت به جلو می روند. شناگر نفس را نگه داشته و عمل بازدم تا زمان کشش دست ها انجام نمی شود دست ها در حال کشیده شدن هستند.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

شناگر

12-  دست ها به طور کامل کشیده شده و کمی پایین تر از سطح شانه قرار دارند پاها در آخرین مرحله ضربه زدن خود هستند. باید دقت شود که زانوها نبایستی بیش از حد از هم فاصله داشته باشند.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

باشند

13- حرکت پا پایان یافته و شناگر حواسش به موقعیت بدن است که کشیده و افقی بر روی آب باشد.

شناگرانی که ضربه پای قوی دارند برای چند ثانیه بهمین حالت باقی مانده و سر می خورد و وقتی که احساس کرد سرعتش در حال کاهش است کشش دست را شروع می نماید و حرکت دوباره تکرار می شود.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت هفدهم

پایین

منبع:تبیان
گردآوری توسط بخش شنا،آموزش شنا سایت آکاایران
تبلیغات