آموزش قدم به قدم شنا قسمت شانزدهم

BREAST STROKE ARMPULL

 توصیف حرکت

با شروع مرحله کشش ، سر به تدریج از آب بالا می آید، به طوری که در آغاز مرحله فشار، سر آنقدر از آب خارج شده که دهان برای عمل دم آزاد است و انگشت ها به طرف پایین قرار دارد.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت شانزدهم

انجام می دهیم ضمناً برای برقراری تعادل یک تخته شنا بین دو ران قرار

بد نیست اشاره شود که بالاتنه در مرحله فشار نباید به طرف بالا یا پایین حرکت نماید، زیرا با این عمل از حرکت مستقیم بدن به جلو جلوگیری شده و ضمناً به نیروی مقاومت آب و مصرف انرژی افزوده می شود. البته به محض اینکه دهان آزاد شد عمل دم از طریق آن صورت می گیرد.

عمل بازدم در هنگام هدایت دست ها به جلو و روبروی صورت و نیز در هنگام کشش توسط دهان و بینی انجام می گیرد.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت شانزدهم

انجام می دهیم ضمناً برای

بد نیست اشاره شود که صورت در هنگام هدایت دست ها به جلو در داخل آب قرار دارد و بدن به طورکامل کشیده است.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت شانزدهم

شانزدهم

تمرین های آموزشی

1-  در حالی که زانوها خم و آب تا حدود شانه است، در آب گام بر می داریم، در همین حال اقدام به انجام دست قورباغه با عمل تنفس می نماییم.

2- پس از سرخوردن در آب با هر کشش و فشار یک بار عمل دم را انجام می دهیم، ضمناً برای برقراری تعادل یک تخته شنا بین دو ران قرار می دهیم. توجه داشته باشید که عمل بازدم در داخل آب صورت  گیرد.

آموزش قدم به قدم شنا قسمت شانزدهم

SendToNetwork

3-  در حالیکه کار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته، فرد دیگری از عقب پای او را با هر دو دست نگاه داشته و او را به طرف جلو می راند. در این حالت کارآموز شناگر بعد ازهر کشش و فشار یک بارعمل دم را در خارج از آب و عمل بازدم را در داخل آب انجام می دهد.

اشتباه های رایج و روش صحیح آن

اشتباه: سر، دیر از آب بیرون آید و عمل دم به تأخیر افتد.

صحیح: با شروع کشش دست ها ، سر به تدریج از آب بیرون می آید به طوری که دهان با شروع مرحله فشار آزاد شده تا عمل دم به آسانی انجام گیرد.

اشتباه :  در هنگام دم بدن از آب تا سینه خارج شود.

صحیح : درمرحله دم سرفقط تا حد گردن ازآب بیرون می آید و کف دست ها آب ، را تنها به طرف انتهای بدن به حرکت درمی آورند.

منبع:تبیان
گردآوری توسط بخش شنا،آموزش شنا سایت آکاایران
تبلیغات