رشته نان چوان - آکا

رشته نان چوان


نانچوان یا بوکس جنوبی یکی از سه سبک اصلی و استاندارد ووشو جهان بوده که به علت دارا بودن مشخصات منحصر به فرد خود اعم ازقدرت وسرعت و انعطاف پذیری جایگاه ویژه ای در بین هنرجویان ایرانی دارد . این سبک در قسمت تالو ( اجرای فرم) به سه صورت اجرای فرم استاندارد نانچوان(فرم بدون سلاح با مشخصات سبک) نن گوئن(فرم سلاح چوب)نن دائو(فرم سلاح شمشیرپهن) به مسابقات جهانی والمپیک قدم می گذارد.ودرقسمت سانشو(بامرزه آزاد) با قوانین کاملا"علمی همگام با دیگر سبکهای ووشودرمیادین جهانی حاضرمی گرددنانچوان بطورگسترده ای درجنوب چین تمرین می شود.

رشته نان چوان - آکا

آکاایران

درزمان سلسله مینگ(1368-1644م)پایه گذاری شده وسبکهای مختلفی دارد.بین مشهورترین آنها پنج سبک وجود دارد خانواده ای هو و نگار و کای و لیو و لی و مو و چندسبک دیگرکه کمترشناخته شده مانند بوکس(پنجه)و(بوکس ببرسیاه) نانچوان روی حالت چمباته زدن همواره با نقطه ثقل پائین وکارپیوسته پاها تاکید دارد و دارای ضربه های مشت نیرومندی است نانچوان بوسیله ترکیب حرکات با تعدادی پرش و قدرت پا و نفس کشیدن و صداهای مقطعی تولید می شود نانچوان در تمام مناطق جنوب رود CHANGJ مشهوریت داردومحبوب میباشد مخصوصا درفی جین گوان دونگ و وهیان وجاین جین و زی جاجین و جیانگ شواز محبوبیت خاصی برخوردار است نانچوان یکی از منابع و سرچشمه های بوکس چینی می باشد با یک سرگذشت .

ضربات قدرتی و بعلت زنده بودن حرکات در نانچوان و استفاده از انرژی و حالات خاص تنفسی و اجرای سفت و سخت حرکات ، در بین نوجوانان از طرفداران زیادی برخوردار است . سبک نانچوان مثل بقیه سبکهای ووشو در قسمت مسابقاتی از دو قسمت تالو و سانشو (مبارزه) تشکیل یافته است.دراین سبک ضربات با قدرت خاصی به بطرف حریف گسیل میشوند. از مشخصات این سبک حرکات کوتاه با جهشهای مخصوص بخود میباشد به علت حرکات قوی و نانچوان یا به عبارت دیگر سبک بوکس جنوب بطور وسیع در جنوب چین مورد تمرین وآموزش قرار میگیرد این سبک در زمانن سلسله مینگ (۱۳۶۸-۱۶۴۴)بنیان گذاری شد. سبک نانچوان ایستایی ضربدری دارد وبراین اساس وبخاطر داشتن سطح اتکای بیشتر دارای استقرار های قوی وپایدار تری است.
ضربات قدرتی و بعلت زنده بودن حرکات در نانچوان و استفاده از انرژی و حالات خاص تنفسی و اجرای سفت و سخت حرکات ، در بین نوجوانان از طرفداران زیادی برخوردار است . سبک نانچوان مثل بقیه سبکهای ووشو در قسمت مسابقاتی از دو قسمت تالو و سانشو (مبارزه) تشکیل یافته است.
اجرای سانشو که به مدت ۲دقیقه با شدت فعالیت متوسط به بالا انجام میگیرد سیستم انرژی غالب ، سیستم اسید لاکتیک بامشارکت اجرای تالو در مدت زمانی ۸۰ثانیه (۱/۲۰دقیقه ) باشدت بالایی نیرو انجام میگیرد و با توجه به اجرای حرکات باشدت بالا و مدت زمان اجرای آن ازسیستم انرژی فستفاژن بامشارکت اسید لاکتیک بهره میگیرد. وحرکتی غیر هوازی میباش دولی در (ATP)میباشد که در زمان یک دقیقه استراحت که بصورت استراحت غیر فعال است ، بازسازی مقداری از آ - ت - پ و دفع اسید لاکتیک بصورت تعرق و سوخت و ساز ازبدن دفع میگردد (LA-O۲O۲ )در مقوله سنجش و اندازه گیری ما میتوانیم سه قسمت آمادگی جسمانی - پیکرشناسی و روانی حرکتی را در نظر بگیریم که در اینجا هدف ما مقوله آمادگی جسمانی است که یک نمونه ازتست آزمون آمادگی جسمانی پیوست میباشد .در اینجا در چند مورد به بحث میپردازیم.
استقامت قدرت ( عضلانی ) که در مدت زمانی (۶۰ ) ثانیه انجام میگیرد که ورزشکار در مدت تعیین شده باید قادر به اجرای کامل حداقل ۱۵بارتکرار حرکت بارفیکس و در همان زمان حداقل ۵۰تکرار دراز ونشست راانجام دهد.
انعطاف

که عبارت از اجرای حرکات کششی برای برسی توانایی کشش نسوج اطراف یک مفصل برای ایجاد دامنه حرکات بیشتر میباشد . بطور مثال میتوان از کشش ( تنه در جلو ) یا (مفصل ران در پا باز ) نام برد.
درمورد تجزیه وتحلیل سبک نانچوان از لحاظ حرکت شناسی ذیلا به چند نمونه ذکر میشود.
ضربه مستقیم مشت مشت به جلو ( چوان ) ضربه در صفحه سهمی و از شانه در محور پیشانی و چرخشی ضربه در ساعد در محور سهمی انجام میگیرد و ضربه در زاویه۹۰درجه نسبت به بدن است.
ضربه مستقیم پا به جلو ( نان توئه ) اول در صفحه سهمی و محور پیشاهی و در حرکت نیرو حول صفحه سهمی و محور پیشانی و در زاویه ۹۰درجه نسبت به بدن عمل مینماید.
ضربه سی چائو چوان : ضربه در صفحه سهمی و در محور افقی و در آخر ضربه صفحه افقی و محور پیشانی و زاویه ۴۵درجه شروع و در زاویه ۹۰درجه تمام میگردد.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات