یک مدیتیشن ساده - آکا

یک مدیتیشن ساده


این تکنیک بسیار ساده بوده و باعث پاسخ آرام بخش خوبى در بدن خواهد شد . سعى کنید این روش را بصورت منظم به عنوان یکى از برنامه هاى دراز مدت خود قرار داده و به مدت ٢٠-١٠ دقیقه هر روزدر زمان مشخصى ترجیحاً قبل از صبحانه انجام دهید .

یک مدیتیشن ساده - آکا

آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات