اصطلاحات رشته تکواندو - آکا

اصطلاحات رشته تکواندو


سوگی: نشست‌ها
چاریوت سوگی: پاها کاملاً جفت و چسبیده به هم می‌باشد و وزن بدن بطور مساوی روی هردو پا تقسیم می‌شود. آپسوگی: پاها به اندازه یک پا (طول یک کف پا) باز وزن بدن ۷۰٪ پای جلو و ۳۰٪ پای عقب می‌باشد. آپکوبی سوگی: پاها به اندازه دو برابر طول کف پا از جلو ویا عقب باز و تقسیم وزن بدن در حدود ۷۰٪ پای جلو و ۳۰٪ پای عقب می‌باشد.

اصطلاحات رشته تکواندو - آکا

اصطلاحات

دیتکوبی سوگی: پاها از طرف پاشنه بر هم عمود هستند و تقسیم وزن بدن ۷۵٪ پای عقب و ۲۵٪ پای جلو می‌باشد (اندازهٔ طول کف پا باز می‌شود). چوچوم سوگی: پاها به اندازه دو طول کف پا از طرفین باز و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می‌شود. پیون هی سوگی: پاها به اندازه یک کف پا و پنجه هر پا در یک زاویه ۵/۲۲ درجه به طرف بیرون می‌باشد و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می‌شود.
موم: بدن
پال: ساعد
پالموک: مچ ساعد
جوموک: مشت
مه جوموک: زیر مشت
دونگ جوموک: پشت مشت
آپ جوموک: جلوی مشت
پالکوب: آرنج

سون نال: تیغه خارجی کف دست
موروپ: زانو
دارای: ساق پا*نریو: از بالا به پایین
اُلیو: از پایین به بالا
یوپ: پهلو
دولیو: چرخش
آن: از خارج به داخل
پاکات: از داخل به خارج
اَره: پایین
مومتنگ: وسط
الگول: بالا
چاریوت: خبردار ایستادن
چونبی: آماده باش
دوجانگ: محل تمرین
شیابجانگ: محل مسابقه
توبوک: لباس تکواندو
مربی
کان جن نیم: استاد
کیونگ ره: ادای احترام
کیاپ: صدای بلند فریاد کشیدن
سوم سه: نفس گیری
بال: مچ پا به پایین
بال پاکو: تعویض پا
سون: دست
تیرودورا: برگشت به عقب
ایراسا: بلند شدن
آنجا: نشستن
موک: گردن
توک: چانه
سون موک: مچ دست
بال نال: تیغه خارجی پا
بال باداک: انحنای کف پا
بال دونگ: روی کف پا
آپ چوک: زیر پنجه پا
دیت چوک: انتهای کف پا
دیت کوم چی: پشت پاشنه پا
دونگ پالموک: روی ساعد
میت پالموک: زیر ساعد
آن پالموک: داخل ساعد
پاکات پالموک: خارج ساعد
جیروگی: ضربات پیچشی
جیروگی: ضربات نفوذی با نوک انگشتان
چیگی: ضربات شلاقی
موه ری: پیشانی
تیو: پرش
مومو: دویدن – دورخیز کردن
اصطلاحات کلاسی:


احترام به پرچم کوک کی نیم کیونگ ن Kok.ki.nim
تاریخچه تکواندو تکواندو یوکسا T.k. YOKS
بجای خود و. نه. چی NE WO CHI
جمع شدن به وسط جو. بون. کانگه JOO BOON KANGE
ایستادن پشت هم هچو. مویو HI.CHO.MOYO
ایستادن روبهم جاوو. یانگ وو JAWOYANGOW
بستن چشمها شی. زم. ونچوما SHIZEM.WENCHOOMA
انقباض بدن –نیرووانرژی هیم HIM
تمرکز حواس جبپ. جونگ JIP.JOONG
سرعت سوک. دو SOOK.DO
یروی عکس العمل باندک. ریوک BANDOOK.RIYEK
توازن و تعادل کیون. هیون KYON.HYONG
کنترل نفس هو. هوپ HOO.HOP
نرمش موم. پولوگی MOM.POOLOGI
نیرو و قدرت هیم. اویی. ولی HIM.OYI.WOLI
نقاط ضربه زننده کوان. کاک KWON.KAK
نقاط دفاع کننده ماکی. بویی MAKKI.BOYI
تعویض دست سون. پاکو SON.PAK
چپ ون WEN
راست اورن ORN OKEUN
دوتایی یانگ YAN
شرافت – راستی - دوستی یوم چی YOM- CHI
پی درپی – پشت سرهم یون – سوگ YON SOK
نفس – روح هاپ HAP
بازکننده هچیو HECHYO
سخت زدن هوریو HOORYO


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات