آموزش فرم های رشته تکواندو - آکا

آموزش فرم های رشته تکواندو


اره ماکی : دفاع از پایین بدن.
مومتنگ ماکی : دفاع از وسط بدن.

آموزش فرم های رشته تکواندو - آکا

بوشوریکن

الگول ماکی : دفاع از بالای بدن.            
جوموک مومتنگ جیروگی : ضربه ی مشت به وسط بدن.                       
جوموک الگول جیروگی : ضربه ی مشت به بالای بدن.
جوموک اره جیروگی : ضربه ی مشت به پایین بدن.
باندا جیروگی : ضربه ی مشت ، موافق با پای جلو.
بارو جیروگی : ضربه ی مشت ، مخالف با پای جلو.
دوبون جیروگی : دو ضربه ی متوالی مشت ، به یک نقطه.

 

فرم شماره ۳

 

هان سون نال موک چیگی : ضربه با تیغه ی دست به گردن حریف [آپ سوگی]  (فرم٣)
هان سون نال مومتنگ ماکی : دفاع یک دست با تیغه ی دست از وسط بدن [دیت کوبی] (فرم٣)

 

فرم شماره ۴

 

سون نال مومتنگ ماکی : دفاع با تیغه ی دست از وسط بدن  [دیت کوبی] (فرم٤)
بکت پالموک مومتنگ ماکی : دفاع از وسط بدن با قسمت خارجی ساعد دست بطوریکه مشت روبروی کتف قرار میگیرد.[دیت کوبی] (فرم ۴)

پیون سون کت سئو چیروگی : ضربه با نوک انگشتان به دیافراگم [آپ کوبی] (فرم ۴).
سون نال بیتورو موک چیگی : ضربه با تیغه ی دست به گردن همراه با چرخش بدن رو به پای جلو [آپ کوبی] (فرم۴).

 

فرم شماره ۵

 

مه جوموک نریو چیگی : ضربه با نرمه ی مشت از بالا به پایین به سر حریف [پیون هی سوگی] (فرم ٥)
دونگ جوموک الگول آپ چیگی : ضربه با روی مشت به صورت حریف [آپ کوبی] (فرم ٥).
پالکوپ دولیو چیگی : ضربه دورانی با آرنج به چانه ی حریف [آپ کوبی] (فرم ٥).
پالکوپ پیوجوک مومتنگ چیگی : گرفتن حریف و زدن ضربه با آرنج [آپ کوبی] (فرم ٥).
دونگ جوموک الگول یوپ چیگی: ضربه ی آخر فرم ۵ [کوآ سوگی]

 

فرم شماره ۶


هان سون نال بیتورو الگول ماکی : دفاع با تیغه ی دست از بالای بدن در حالت چرخش به روی پای جلو [آپ کوبی] (فرم ٦).
بکت پالموک بکت الگول ماکی : دفاع با قسمت خارجی ساعد از بالای بدن ٬ به طوری که دست از داخل بدن به سمت بیرون (فرم ٦).
هچیو اره ماکی : دفاع باز کننده از پایین بدن [ناران هی سوگی] (فرم ٦)
باتانگ سون مومتنگ ماکی : دفاع با پاشنه ی دست از وسط بدن [آپ کوبی] (فرم ٦).

 

فرم شماره ۷


باتانگ سون مومتنگ ماکی: دفاع با پاشنه ی دست از وسط بدن [بوم سوگی] (اولین حرکت فرم ۷)
سون نال اره ماکی : دفاع از پایین بدن با تیغه ی دست [دیت کوبی] (فرم ۷).
باتانگ سون گودورو مومتنگ ماکی : دفاع با پاشنه ی دست از وسط بدن با پشتیبانی دست دیگر [بوم سوگی]  (فرم ۷).
بو جوموک : پوشیده شدن مشت در دست دیگر [موآ سوگی] (فرم ۷).
گاوی ماکی : دفاع قیچی مانند٬ یک دست اره و دیگری مومتنگ [آپ کوبی] (فرم ۷).
هچیو بکت پالموک مومتنگ ماکی : دفاع باز کننده ی وسط بدن با قسمت خارجی ساعد [آپ کوبی] (فرم۷).
دوبون جوموک جه جیو جیروگی :دو ضربه ی مشت همزمان به سینه حریف به طوری که کف دست ها رو به بالا باشد [کوا سوگی] (فرم ۷).
اوتگورو اره ماکی : دفاع دو دست از پایین بدن بصورت ضربدری [آپ کوبی] (فرم ۷).
دونگ جوموک الگول پاکات چیگی : ضربه با روی مشت به صورت حریف٬از داخل بدن به خارج (فرم ۷).
هان سون نال مومتنگ یوپ ماکی : دفاع با تیغه ی دست از وسط بدن٬ کاملا از پهلو [جوچوم سوگی] (فرم ۷).
جوموک یوپ جیروگی : ضربه ی مشت از پهلو به وسط بدن حریف [جوچوم سوگی]  (فرم ۷).

 

فرم شماره ۸


بکت پالموک گودورو مومتنگ ماکی : حرکت اول فرم ۸ (فرم ٨).
وی سانتول ماکی : دفاع دو دست ٬یکی الگول و دیگری اره از دو سمت مخالف بطوری که دست بالا با قسمت داخلی ساعد و دست پایین باقسمت خارجی ساعد (به حالت اره ماکی) دفاع میکنند (فرم ٨).
دانگیو توک جیروگی : ضربه ی مشت به چانه ی حریف و دست دیگر تقریبا روی بازوی دست ضربه زننده قرار میگیرد [آپ کوبی]  (فرم ٨).
بکت پالموک گودورو اره ماکی : دفاع با قسمت خارجی ساعد از پایین بدن ٬ البته با پشتیبانی دست دیگر[دیت کوبی] (فرم ٨).

 

فرم شماره ۹


هان سون نال پاکات الگول چیگی : ضربه با تیغه ی دست از داخل بدن رو به بیرون ( فرم ۹ ).
هان سون نال اره ماکی : دفاع با تیغه دست از پایین بدن (فرم ۹).
کاچیبی : ضربه با قسمت میانی سشت و چهار انگشت به گلوی حریف (فرم ۹).
موروپ کوکی: ضربه ی دست برای خرد کردن زانو (فرم ۹)
آن پالموک هیچیو مومتنگ ماکی : دفاع بازکننده با قسنت داخلی ساعد (فرم ۹).
پیوجوک جیروگی: زدن هدف با مشت (فرم ۹).
سون باداک جه جیو جیروگی: ضربه با کف دست به پایین بدن حریف (فرم ۹).
باتانگ سون نولو ماکی: دفاع بالا به پایین با پاشنه ی دست (فرم۹).
پالکوپ یوپ چیگی: ضربه ی کشویی با آرنج (فرم ۹)
مه جوموک اره چیگی: ضربه با نرمه ی مشت به پایین بدن (فرم ۹)

 

فرم شماره ۱۰


باتانگ سون توک چیگی : ضربه با پاشنه ی دست به چانه ی حریف (فرم ۱۰)
کوم گانگ اره ماکی: دفاع همزمان از بالا و پایین بدن (فرم ۱۰)
گاندول چیگی: ضربه ی مشت با دست عقب (فرم۱۰)
جوگاندول چیگی: حرکت عکس گاندول چیگی (فرم ۱۰)
سانتول ماکی: دو دفاع همزمان از بالای بدن (فرم ۱۰)

 

فرم شماره ۱۱

 

هچیو سون نال اره ماکی: دفاع باز کننده با تیغه دست (فرم ۱۱)
کوم گانگ مومتنگ ماکی: دفاع همزمان دو دست ، یکی وسط و دیگری بالا (فرم ۱۱)
دونگ جوموک الگول پاکات چیگی: ضربه با پشت مشت از داخل به بیرون بدن (فرم ۱۱).


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات