حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

حرکت کشیدن پا بطرف خود

این حرکت برای قوی شدن پاها و انعطاف پذیری بدن بسیار مناسب می باشد، همچنین شما را برای حرکات سختتر آماده می سازد. با هم این حرکت را مشاهده می‌نماییم.

حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

برای حرکات سختتر آماده


این حرکت، حرکتی است که اگر شما بخواهید پاهایتان را قوی نمایید، می توانید آن را انجام دهید. انجام این حرکت باعث تقویت انعطاف پذیری بدن شما می شود و شما را برای انجام حرکات سختتر آماده می سازد. در اینجا با آموزش این حرکت آشنا می شویم.1. روی یک زیر انداز دراز بکشید و زانوی راستتان را خم کنید.
حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

برای حرکات سختتر آماده
2.
پای چپ را بلند کنید.
حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

جسدساواشانا3.
پای چپ را با هر دو دست بگیرید. اگر نمی توانید کف پای خود را بگیرید برای این حرکت می توانید از طناب استفاده نمایید و یا ران پا یا ساق پای خود را بگیرید. لگن خود را روی زمین پهن کنید و پایتان را به طرف خود بکشید. شانه ها را مماس با زمین نگه دارید .
حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

آکاایران
4.
پای راستتان را روی زمین قرار دهید. پای چپتان را به سمت خود بکشید. لگن خود را روی زمین پهن کنید و همانطور که سعی می کنید پای سمت چپتان را به
طرف خوحرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

همچنین

د بکشید، فشاری نیز در جهت عکس آن بر پا وارد نمایید.
تهیه وترجمه:گروه سلامت سیمرغ _ مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
اختصاصی سیمرغ
گردآوری توسط بخش حرکات خوابیده به پشت سایت آکاایران
تبلیغات