جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

ره آورد ورزش ایران ازالمپیک آتن باردیگر این واقعیت ملموس را پیش روی مسوولان و برنامه ریزان ورزش کشور قرار داد که برای موفقیت درعرصه های بین المللی نیازمند کلان نگری،سرمایه گذاری و برنامه ریزی ویژه ای در بخش ورزش هستیم و سطح فعلی توجهات به این بخش متناسب با انتظارات،ظرفیتها و توانمندیهای ورزش کشور نیست.

ورزش کشورمان بدلیل مشکلات اساسی وساختاری ازنظر تامین امکانات، بودجه واعتبارات سالهاست با برنامه های مقطعی و کوتاه مدت آنهم در آستانه رویداهای مهم، حضوری کمرنگ وسهمی ناچیز درکسب مدالهای قاره ای،جهانی و حتی المپیک دارد و این نگرانی مدام تقویت می شود که با ادامه این روند به مرور ورزش ایران دردنیا به انزوا کشیده شود ورفته رفته جایگاه و اعتبارخود را ازدست بدهد.

این نگرانی بویژه پس ازنتایجی که کاروان 39 نفره ورزش ایران درالمپیک آتن بدست آوردند( 2طلا، 2نقره و2برنز) بیش از پیش احساس شد ونشان داد که کشورمان دررشته هایی نظیرکشتی ووزنه برداری که ازسابقه وافتخارات درخشانی درالمپیکهای گذشته برخورداربود، موقعیت ممتازگذشته خود را ازدست داده است ودرصورتیکه مسوولان ورزش کشوربخواهند با همان سبک وسیاق گذشته برای المپیک 2008 چین برنامه ریزی وسرمایه گذاری کنند، تردید نداشته باشیم که ناکامیهای تازه ای درانتظارورزش کشورمان خواهد بود.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

ازسوی دیگراکثریت کارشناسان وصاحبنظران ورزشی براین واقعیت اذعان دارند که ورزش ایران دربخش نیروی انسانی از پتانسیل، ظرفیت واستعدادهای بالقوه ای برخورداراست که درسایه برنامه ریزی وسرمایه گذاری اصولی می تواند متضمن حضورقدرتمندانه ورزش ایران درمیادین بین المللی باشد. کارشناسان ورزش کشوراعتقاد دارند درصورت هدایت و کانالیزه شدن صحیح استعدادهای موجود درکناراستفاده ازامکانات وابزارهای حرفه ای ورزش، طی یک برنامه زمان بندی مناسب می توان تحولی اساسی درورزش کشورایجاد کرد وجهشی بلند درجهت کم کردن فاصله با کشورهای پیشرفته ورزشی برداشت. این آرزودرحالی روز به روزدست نیافتنی تربنظرمی رسد که مسوولان ورزش کشورنیزنسبت به داشته ها وامکانات موجود توجه لازم وبایسته را ندارند وازتمامی ظرفیتها وپتانسیل موجود درجهت آماده سازی، تدارکات و پشتیبانی ازتیمهای ملی استفاده بهینه ای نمی کنند.

ورزش معیاری برای معرفی کشورهای توسعه یافته

امروزه ورزش وبرخورداری ازامکانات وتاسیسات ورزشی ازجمله معیارهای توسعه یافتگی جوامع بشمارمی رود. در کشورهای پیشرفته که ازنظر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارای فلسفه و اهداف اصولی وتدوین شده ای برای پیشرفت هستند از جمله فاکتورهای مهم برای سلامت و بهداشت شهروندان و پرورش نسلی سالم وبا نشاط ، حضور فعالانه درمیادین بین المللی و جهانی ورزش ، برخورداری از امکانات و تاسیسات ورزشی و همچنین پیش بینی برنامه ریزی های اصولی برای تشویق شهروندان به استفاده بهینه وهرچه مطلوب ترازتاسیسات ورزشی است. کشورما هرچند دردوره ریاست مهندس هاشمی طباء بر سازمان تربیت بدنی دراین بخش توفیقات بسیاری داشت و به آمار قابل توجهی در زمینه ساخت و ساز اماکن ورزشی دست یافت ولی سرعت رشد جمعیت ونیازروزافزون جوانان به برخورداری ازامکانات ورزشی همواره این بخش را با عقب ماندگی های خاص خودش همراه ساخته است بطوری که درحال حاضر سرانه فضاهای ورزشی برای هر ایرانی از چند سانتیمتر تجاوزنمی کند. پرواضح است که با روند پرشتاب رشد جمعیت جوان کشور و محدود بودن امکانات بیش از این نمی توان بررشد وتوسعه اماکن و فضاهای ورزشی امید داشت و به دلیل همین کمبودها بخشی از استعدادهای موجود کشور فرصت شناسایی و پرورش را ازدست می دهند وهمین حلقه مفقوده از جمله عواملی است که ورزش کشور را از یکی از مهمترین کارکردهای اصلی خود که همان استعدادیابی وزمینه سازی برای رشد استعدادهاست بازمی دارد و اجازه نمی دهد تا تیم های ملی ما مدام درمعرض پدیده ها واستعدادهای جدید قرار گیرند.

کشورهای پیشرفته ورزشی درکناربرنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب ازامکانات وابزارهای حرفه ای نیزدرجهت پیشرفت و بالابردن توان فنی ورزرشکاران خود سود می برند و به نظر می رسد ورزش کشوربا وجود تمامی تلاش هایی که درزمینه برنامه ریزی وسرمایه گذاری دارد، دربخش سوم با فقر امکانات و تاسیسات ورزشی روبروست وهمین کمبود اجازه بروز و به تعالی رسیدن تمامی استعدادها وتواناییهای ورزشی را به ورزشکاران ما نمی دهد.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

ورزش ایران و نگاه به آینده

ورزش ایران دررویکرد خود به آینده چند رویداد مهم آسیایی را پیش رودارد. بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که فروردین 84 در کشورعربستان برگزار خواهد شد ، سومین دوره بازیهای غرب آسیا 2005 لبنان و بازیهای آسیایی 2006 قطر از جمله رویدادهایی است که سر فصل تازه ای را پیش روی ورزش ما خواهد گشود. حضور قدرتمند و مدعیانه درهر یک از رویداهای فوق می تواند سهمی در موفقیت ورزش کشوردرالمپیک آینده داشته باشد. ورزش کشور و بویژه مسوول سازمان تربیت بدنی که حضوربا اقتدار و باشکوه کاروان 100 نفره ایران در المپیک 2008 چین را مورد تاکید قرار داده است، از این رویدادها می تواند بهترین جوانان و قهرمانان کشور را شناسایی و برای موفقیت آنها درالمپیک آینده برنامه ریزی کند. ازاین رواین سه رویداد آسیایی برای ورزش کشور ازاهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است وتیمهای ورزشی ما با تمام قدرت وتوان خود در این مسابقات حضور خواهند یافت. ازهمین رو لزوم یک برنامه ریزی بلند مدت برای این رویداها ازهم اکنون احساس می شود. ازسوی دیگربا توجه به انجام دورویداد مهم اولین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی وپانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دردوکشورعربستان وقطربرپایی اردوهایی متناسب با آب وهوای این دوکشور الزامی است تا قهرمانان تیمهای ملی درشرایطی مشابه تمرینات وبرنامه های آماده سازی خود را دنبال کنند.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

کیش ، پایگاه کسب آمادگی و آرامش برای ملی پوشان

با توجه به امکانات و تاسیسات ورزشی ونزدیکی شرایط آب وهوایی جزیره کیش با دوکشورعربستان وبویژه قطر، بنظرمی رسد این جزیره بهترین پایگاه برای کسب آمادگی لازم پیش ازحضوردراین مسابقات باشد. این جزیره با برخورداری ازتمامی امکانات ورزشی نظیروسایل تست آمادگی جسمانی، استخروسونا، لابراتواربیومکانیک، خوابگاه، سالنهای اختصاصی وچند منظوره وسالنهای بدنسازی ازشرایط ویژه وایده آلی برای برپایی اردوی تیمهای ملی برخورداراست وازهمین رومی تواند پایگاهی برای قهرمان پروری ورزش ایران محسوب شود. همسطحی با دریا وآرامش ودوری ازهیاهو فضای مطلوبی را فراهم می آورد تا مربیان وکادرفنی تیمهای ملی با شرایط ایده آلی برای آماده سازی قهرمانان خود روبروباشند. دراهمیت ولزوم برخورداری ازچنین شرایط اردویی همین نکته کافی است که تمامی قهرمانانی که درالمپیک آتن موفق به کسب مدال وافتخار آفرینی برای کشورمان شدند،بخشی ازموفقیتهای خود را حاصل اردوها و امکانات ورزشی ویژه جزیره کیش عنوان کرده اند.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان که برای دومین بار پیاپی مدال طلای دسته سنگین وزن را در المپیک آتن بدست آورد می گوید :" ما پیش از المپیک دردومرحله دراین جزیره اردو زدیم و تمرینات سطح دریا را برگزار کردیم  که با توجه به شرایط آب وهوایی کیش، ازنظر افزایش توان تنفسی کمک زیادی به ما کرد." وی ادامه می دهد:" شهرآتن به لحاظ همسطحی با دریا و میزان رطوبت هوا تقریبا شرایطی مشابهی با جزیره کیش داشت و این نزدیکی موقعیت آب وهوایی شرایط مسابقه ای را برایم راحت تر می کرد." وی آرامش وداشتن تمرکزفکری برروی تمرینات را نیز ازدیگرمحاسن اردوی کیش عنوان می کند.

دونفره تکواندوی ایران که درآتن بهترین عملکرد را درمیان کاروان ورزشی ایران داشت، نیزاردوی نهایی خود را پیش از المپیک درجزیره کیش برگزارکرد.

هادی ساعی ملی پوش نام آورتیم ملی تکواندوی درباره تاثیر این اردو در موفقیتش درالمپیک می گوید: تمرینات بدنسازی ما روزانه دونوبت کنار دریا وروی ماسه ها انجام می شد واین تمرینات با توجه به فشارمسابقات که دردوروز برگزارمی شد، به من کمک کرد تا ازنظرجسمانی مقابل حریفانم مشکلی نداشته باشم. بنظرمن امکانات وشرایط اردویی ایده آل دراین جزیره فراهم است که می تواند سهم بسزایی درآمادگی روحی وجسمانی وفنی ورزشکاران داشته باشد." ساعی تاکید می کند:" برای بازیهای دوحه، کیش ایده آل ترین محل برای برپایی اردوهای تیمهای ملی است.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

مقدمه ای بر شناخت جزیره کیش

تاریخ جزیره کیش جدا ازتاریخ عمومی کشورمان نیست وتقریبا درهمه ایام، اززمان هخامنشیان تاکنون این جزیره جزو بنادر مطرح ومرکزصید مروارید وتجارت میان بین النهرین وهندوستان بوده است. دردوره هایی نیزاین جزیره به صورت پلی میان اروپا وخاوردورعمل می کرده ومرکزی برای مبادلات تجاری میان سه قاره بوده است. گفته می شود درزمان پادشاهان سلجوقی، نخستین بندرگاه مجهز دراین جزیره بنیان نهاده شد تا جای خالی" بندرسیراف " را که تجارت درآن به رکود کشیده شده بود را پر کند." توران شاه" سلجوقی به کمک حکام محلی سعی وافری درآبادانی کیش داشت وتوانست آنرا به مرکز تجارتی بزرگی تبدیل کند. درنیمه دوم سلطنت پهلوی، تحولات اقتصادی جهانی ومنطقه ای باردیگرجزایرایرانی خلیج فارس را درمرکزتوجه قرارداد و درآغازدهه40 دکترمنوچهراقبال وزیرنفت وقت ماموریت یافت که این جزیره را ازورثه سطوت الممالک خریداری کند. اینکار انجام گرفت ودرسالهای پایانی دهه 40 پس ازآنکه موقعیت ممتازتوریستی کیش مورد توجه کارشناسان خارجی واقع شد، برنامه های جدی تری برای بهره گیری ازموقعیت استراتژیک جزیره کیش به مرحله اجرا درآمد.

موقعیت جغرافیایی جزیره کیش

جزیره بیضی شکل کیش با حدود کیلومتردر18کیلومتری کرانه جنوبی ایران ودرحدود 300 کیلومتری بندرعباس قراردارد. طول این جزیره 15کیلومتروعرض آن 7 کیلومتراست. بلندترین نقطه آن که درمحل شرقی جزیره واقع است، حدود 45متراز سطح دریا ارتفاع دارد وارتفاع نسبی آن ازسطح دریا حدود 32 متراست. کیش یکی ازجزایرکوچک ایرانی واقع درخلیج فارس است که بین بنادرلنگه وکرانه های خلیج فارس واقع شده وبدلیل نزدیکی به خط استوا ازآب وهوایی گرم ومرطوب بهره مند است. فاصله کیش تا بندرعباس 300 کیلومتر، تا بوشهر460کیلومتروتا دوبی 200کیلومتراست. کیش دارای آب وهوای گرم ومرطوب بوده ودرجه حرارت هوا بطورمتوسط 27 درجه سانتیگراد است ودرکمترموردی از35 درجه سانتیگراد تجاوزمی کند.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

شکل گیری ورزش درمنطقه آزاد کیش

بدنبال گسترش سرمایه گذاریها وساخت وسازهای اولیه دراین جزیره، برنامه ریزان ومدیران منطقه آزاد کیش درکنارتوسعه اقتصادی جزیره درصدد ایجاد امکانات ورزشی مناسب جهت استفاده ساکنین، کارکنان وخیل عظیم گردشگرانی که همه ساله به کیش سفرمی کنند، برآمدند.

بهرام افشارزاده مدیرعامل موسسه ورزش وتفریحات سالم منطقه آزاد کیش دراینباره می گوید:" موسسه ورزش وتفریحات سالم با هدف ایجاد فضاهای مناسب درجهت تعمیم وگسترش امرتربیت بدنی درابعاد همگانی وقهرمانی، پرکردن اوقات فراغت، برگزاری مسابقات ورویدادهای ملی وبین المللی، برنامه ریزی درجهت حضورتیمهای ملی وتشکیل اردوهای تدارکاتی در اردیبهشت سال 75 رسما فعالیت خود را آغازکرد وبا درنظرگرفتن سازماندهی وتوسعه مستقل هریک ازرشته های ورزشی اقدام به ایجاد 21 هیات ورزشی نمود.

وی افزود: این موسسه اکنون با دراختیارداشتن امکانات وتاسیسات ورزشی مجهز ومدرن یکی ازبهترین پایگاههای قهرمانی منطقه بشمارمی رود وهمه ساله علاوه بر برپایی اردوهای تدارکاتی تیمهای ملی، مسابقات ملی وبین المللی بسیاری را درسطح استاندارد برگزارمی کند که عاملی درجهت رشد ورزش این جزیره بوده است.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

افشارزاده با بیان اینکه راه دشواری را تا ساندن ورزش کیش به جایگاه فعلی طی شده است، اظهارداشت: ما درشرایطی سال 75 کارخود را آغازکردیم که این جزیره ازفقرفضای ورزشی بشدت رنج می برد واکثرجوانان به دلیل کمبود امکانات وسالنهای ورزشی گرایشی به ورزش نداشتند. اما امروزمی توانیم ادعا کنیم، امکانات ورزشی جزیره جوابگوی نیازهای جوانان است ودرحال حاضر بیش از90 درصد نوجوانان و جوانان ساکن جزیره کیش به ورزش می پردازند.

مدیرعامل موسسه ورزش وتفریحات سالم درمورد سایرفعالیتهای مرتبط با ورزش درجزیره کیش می گوید: برگزاری کلاسها ودوره های مختلف مربیگری وداوری، اعزام تیمهای ورزشی کیش به مسابقات قهرمانی کشورتشکیل سمینارها درکنار میزبانی انواع رشته های ورزشی درطول سال ورزش این منطقه را پویا وسرزنده نگه داشته است وخوشحالیم که توانستیم دربخش جنوبی کشور یک پایگاه فعال وپررونق ورزشی ایجاد کنیم.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

اردوی تیم ملی فوتبال، آغاز دوران شکوفایی ورزش کیش

دیماه سال 78 ودرست درروزهای ماه مبارک رمضان تیم ملی فوتبال کشورمان دردومرحله اردوی آمادگی خود را درجزیره کیش برپا کرد. تیم ملی که درآن زمان توسط منصورپورحیدری هدایت می شد، برای انجام دیداری دوستانه مقابل تیم ملی آمریکا به لس آنجلس دعوت شده بود. درآن مقطع تیم ملی بمدت 10روزازامکانات ورزشگاه المپیک کیش استفاده کرد که مربیان تیم ملی هنوزازآن اردوبه نیکی یاد می کنند.

منصور پورحیدری دراین باره می گوید: واقعا اردوی بی نقصی بود. تیم ملی درآن مقطع شرایط حساسی داشت. بعد ازپیروزی تیم ملی در جام جهانی 98 فرانسه مقابل آمریکا به لس آنجلس دعوت شده بودیم وآنها می خواستند هرطور شده آن شکست تاریخی را حتی دریک بازی دوستانه جبران کنند. بعد از انقلاب این اولین تیم فوتبالی بود که به آمریکا سفرمی کرد. انتظارات ازتیم بالا بود ومردم نمی خواستند پیروزی جام جهانی را ازدست بدهند. دنبال جایی بودیم که تیم بدورازحاشیه ودرآرامش کامل تمرین کند که آقای افشارزاده پیشنهاد جزیره کیش را مطرح کردند. تصور اینکه چنین امکاناتی دراین جزیره فراهم باشد را هم نمی کردیم. ازنظرآب وهوا هم شرایط ایده آل بود وبا یک بازی تدارکاتی که با تیم پاس انجام دادیم مهیای سفرشدیم ودرآمریکا هم با تیم ملی این کشورمساوی کردیم. آن روزها اردوی کیش خیلی به کارمان آمد.

این حضورمقدمه ای برای مطرح شدن هرچه بیشترجزیره کیش و امکانات ورزشی این جزیره درمیان سایررشته ها شد. اردوهای بازیهای آسیایی پوسان که به لحاظ آب وهوایی شرایط مشابهی با بندرپوسان داشت، اردوهای بازیهای غرب آسیا در کویت، اردوی تیمهای کشتی، تکواندو، جودوووزنه برداری اعزامی به المپیک آتن واین اواخر اردوی تیمهای ملی والیبال، ووشو، بسکتبال وفوتسال مهمترین اردوهای برگزارشده درجزیره کیش بوده است.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

محمد حسن انصاریفرد سرمربی تیم ملی فوتسال درباره اردوی کیش در آستانه حضوراین تیم درجام جهانی فوتسال می گوید: در این اردوهمه گونه امکانات ازنظرسالن، ایاب وذهاب، اسکان وتغذیه بازیکنان فراهم بود، درطول یکهفته ای که دراین جزیره اردو داشتیم، تمرینات بسیارخوبی را انجام دادیم وبه شرایط آمادگی مطلوبی دست پیدا کردیم.

وی افزود: من تصورنمی کردم جزیره کیش دارای چنین سالن استاندارد واختصاصی فوتسال داشته باشد. کفپوش این سالن نظیر نمونه های جهانی آن است. ای کاش فرصت بیشتری داشتیم تا چند دیدارتدارکاتی خوب با تیمهای مطرح فوتسال دنیا دراین جزیره برگزارمی کردیم.

همان جایی هستیم که باید باشیم

این اولین جمله ای است که مدیرموسسه ورزش وتفریحات سالم منطقه آزاد کیش درباره وضعیت ورزش کیش به زبان می آورد. این جمله رضایت اورا ازبرنامه های به اجرا درآمده دراین منطقه محروم را بیان می کند.

علی افشارزاده که درخانواده ای ورزشی رشد کرده وازمدیران جوان کشوربشمارمی آید، با علاقمندی وشورخاصی ازفعالیت 8 ساله اش دربخش مدیریت ورزش کیش سخن می گوید: اگرزمان به عقب برگردد، بازهم همین راه را خواهیم آمد. ما با برنامه پیش رفتیم. فکرملی داشتیم. ازروز اول بدنبال این بودیم تا کیش را بعنوان پایگاه قهرمانی درسطح ورزش کشورمطرح کنیم. برای رسیدن به جایی که الان هستیم روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم. اینجا کارکردن دربعضی ازماههای سال واقعا طاقت فرساست. گرما وهوای شرجی بیداد می کند. چند باربه دلیل تابش شدید نورآفتاب بیماری پوستی گرفتم، ولی با تمام اینها ماندیم و کارکردیم. دنبال تبلیغات وهیاهوهم نبودیم. اگرفکرمان این بود، می رفتیم یک تیم فوتبال می گرفتیم ودرلیگ شرکت می کردیم. ولی ابتدا امکانات زیربنایی ایجاد کردیم. جزیره آن زمان حتی یک سالن نصف ونیمه هم نداشت. الان به جایی رسیدیم که رشته ای نیست که امکانات برگزاری اش را نداشته باشیم. دوزمین چمن فوتبال، سالن اسکواش، استخر، سونا، زمینهای تنیس، استادیوم اختصاصی برای والیبال ساحلی، سالن فوتسال، سالنهای چند منظوره و... امکانات خوبی را برای ساکنین جزیره وعلاقمندان به ورزش فراهم کرده است.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

علی افشارزاده اضافه می کند: درحال حاضر22رشته زیرنظرموسسه ورزش کیش فعالیت می کنند. برای گسترش ورزش در بین جوانان به سراغ آموزش وپرورش رفتیم وبا هزینه خودمان معلم ورزش دراختیارمدارس قراردادیم. ازاینکارچند هدف را دنبال می کنیم: اول اینکه اززنگهای ورزش حداکثر استفاده را ببریم، دوم اینکه مربیان ورزش استعدادها ونخبه های ورزشی را شناسایی کنند وسوم اینکه ازاین طریق امکاناتمان وسالنهای ورزشی مان را دراختیارورزش مدارس قراردهیم. بنده اعتقاد دارم این نگرش ما برروی جوانان به بارنشسته. ما امروزدرپینگ پنگ ودوچرخه سواری نفراتی داریم که به اردوی تیم ملی دعوت شدند . این برای ورزش کیش موفقیت بزرگی است. تیمهای پینگ پنگ، شنا، تنیس خاکی، اسکواش ووالیبال ساحلی درسطح مسابقات قهرمانی کشورحائزعنوان هستند. تیم تنیس دانشگاه کیش درهفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان مقام قهرمانی را بدست آورد. اینها موفقیتهایی است که یک شبه بدست نیامده است. درحال حاضرازجمعیت 22هزارنفری کیش تقریبا نیمی ورزش می کنند و این برای منطقه ای که تا همین چند سال پیش حتی یک سالن ورزش هم نداشت، موفقیت با ارزشی است.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

افشارزاده میزبانی مسابقات مهم بین المللی را از دیگر توفیقات ورزش کیش عنوان می کند ومی افزاید: برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج، اسکواش، تنیس فیوچرز، والیبال ساحلی و... ازجمله توفیقات بین المللی ورزش کیش است. سال گذشته مسابقات تنیس فیوچرز کیش بعنوان بهترین مسابقات غرب آسیا انتخاب شد. امسال هم این مسابقات را درآذرماه برگزارخواهیم کرد.

برگزاری همه ساله مسابقات والیبال ساحلی با حضور60 بازیکن بین المللی وطراز اول دنیا توان میزبانی جزیره کیش را ثابت می کند.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

خوشبختانه تمامی این مسابقات با کیفیت ودرسطح مسابقات درجه یک برگزارمی شود وما هم تلاش کردیم با افزایش میزان جوایزنقدی برای شرکت کنندگان انگیزه ها را بالا  ببریم.

مدیرموسسه ورزش وتفریحات کیش حمایتهای دکتر قاسمی مدیرعامل ورزش دوست سازمان منطقه آزاد کیش را ازجمله عوامل موثردرتوفیقات ورزش این منطقه عنوان کرد واظهارداشت:" ایشان به ورزش علاقه خاصی دارند وهمواره در اجرای برنامه ها وپروژه های ورزشی ازما حمایت کردند. مهمترین ویژگی ایشان این است که حرف وعملشان یکی است وهمواره یکی ازمشوقین قهرمانان ورزشی بودند. جوایز ایشان به ملی پوشان انگیزه های بالایی را دربین ورزشکاران ایجاد کرده وخوشبختانه تمامی این جوایزنیزبه موقع به قهرمانان اهداء شده است. ایشان درزمینه تامین هزینه میزبانی مسابقات بین المللی هم همواره ما را مساعدت کردند وسهم بسزایی دررشد وتوسعه ورزش کیش داشتند.

جزیره کیش؛ پایگاه قهرمانی ورزش ایران - آکا

ورزش کیش و نگاه به آینده

افشارزاده با امیدواری از آینده ورزش کیش می گوید: تصورمی کنم بعد ازچند سالی که درعرصه ساخت وسازواحداث سالنهای ورزشی به رشد خوبی دست پیدا کردیم، زمان آن رسیده که درورزش قهرمانی سرمایه گذاری کنیم. اعتقاد دارم درحال حاضر بسترمناسبی برای حرکت دراین زمینه فراهم است وبا همین نیروهای بومی به سمت ورزش قهرمانی حرکت خواهیم کرد. سرمایه گذاری ما درپرورش استعدادها به مرورجواب می دهد وحالا وقت آن است که بیشتربه قهرمانی فکرکنیم. ورزش کیش این پتانسیل را دارد.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات