نکاتی در مورد امتیازات مسابقه بوکس

تعداد ضربات – ضرباتی که مطابق قانون و بدون دفاع به هدف اصابت نماید.

نکاتی در مورد امتیازات مسابقه بوکس - آکا

حمله و روش صحیح بوکس لازم است کاملاً مورد نظر باشد.
    ضربات خطا و غیر فنی حساب نمیشود
    در موقعی که داور وسط خطا را دیده و تذکر میدهد در صورتی که از سه بار بیشتر تکرار شود امتیاز کسر شود توسط داورها ضربات صحیح بایستی با مشت بسته و با سطح جلو چهار انگشت و یا چهار بند دست زده شود. محل صحیح ضربات جلوی صورت و طرفین آن , جلوی بدن بالاتر از کمربند و طرفین ضربه زده شود , روی ساعد و بازو و دستکش امتیاز نخواهد داشت. نسبت به اتفاقات آنی تصمیم داور وسط قطعی است و در غیر این صورت کمیته مسابقات تصمیم لازم را میگیرد.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات