loading...

نتایج یک پژوهش نشان داد: بکار گرفتن هر دو پا با مهارت مشابه یکی از شرایط مهم برای موفقیت در بازی فوتبال سطح بالا محسوب می شود.

محققان آکادمی دولتی تربیت بدنی روسیه در پژوهشی که بر اساس آن «تاثیر فاصله استراحت بر کسب مهارت در پای غیر برتر در بازی فوتبال» را مورد بررسی قرار داده اند، حاکی از آن است که تکرار یک مهارت در فواصل کوتاه باعث پیشرفت اجرای مهارت توسط عضو غیر برتر می شود.

محققان در این پژوهش، تاثیر ایجاد وقفه های استراحتی بین تمرینات آموزشی یک تکلیف ویژه را در 8 فوتبالیست 15 تا 16 ساله با سابقه 6 تا 7 بازی مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه، افراد به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی بین هر جلسه تمرین که در آن 100 شوت را تمرین می کردند 2 تا 3 روز استراحت داشتند، در حالی که گروه شاهد با اجرای 100 مرتبه تمرین فقط به مدت 20 هفته استراحت کردند.

نتایج تحقیق نشان داد: تفاوت معنی داری بین عملکرد پای غیر برتر قبل و بعد از طی دوره تحقیق در گروه کنترل مشاهده نشده، در حالی که در گروه تجربی عملکرد پای غیر برتر به میزان معنی داری بهبود حاصل نمود.

این نتایج می افزاید: بیشتر تمرینات نامنظم برای تقویت پای غیر برتر منجر به چپ پایی و یا راست پایی و یا به عبارتی یک پایی فوتبالیست ها می شود.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات