ورزش به عنوان راهکاری سالم درپویایی جامعه در سیاست های نظام جمهوری اسلامی پیشینه ای دیرینه ایدارد . سیاست ها و راهبردهای ورزش کشورنقش مهمی را در بیان دیدگاهها و مواضع ورزشی در اقشار مختلف جامعه ، معلمان و مربیان ورزش ، شوراهای سیاست گزار، رسانه های گروهی و... ایفا می کند . در این مطلب قصد ما بر این است تا به بیان سیاست ها و راهبردهای ورزش کشور بپردازیم.

پیروزی انقلاب اسلامی با دگرگونی های گسترده ای در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقارن شد. موج استقلال خواهی و دوری از سیاست های استکباری، با توجه به خواستهای عمومی مردم، هدایت و رهبری جامعه بر اساس اصل امامت، افزایش مشارکت عمومی ، در روند بازسازی نظامی پویا از ویژگی های انقلاب است که ظرف 21 سال گذشته همواره مسیر تکاملی خود را در نوردیده است و در درون خود نیز اصلاحات لازم را بر اساس مصالح انقلاب آزموده و بکار بسته است.
از میان پدیده های مورد توجه عامه که نقش اساسی در ارتقای ارزشی جامعه داشته موضوع تربیت بدنی و ورزش است که با پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ، این فرآیند پس از فراز و نشیب های اولیه به عنوان یکی از اصول اساسی و مورد اهتمام نظام مورد توجه قرار گرفت. خمیر مایه فعالیت های تربیت بدنی در نظام جمهوری اسلامی ایران چنین تبیین شده است ؛ کالبد انسان جایگاه روح انسانی است که باید تقویت شود و از سلامتی کامل برخوردار گردد تا از این طریق کمال انسانی حاصل شود و فرد به کمال مطلوب برسد. غرض از آفرینش انسان این است که او با آگاهی به معبود خویش نزدیک شود، بر این اساس انسانی که سالم است و سالم می اندیشد ، در مسیر این هدف مقدس موفق تر است ، نقطه شروع این مسیر دوران کودکی تا مرحله تکامل و تکوین جسم و روح انسانی است، برای دستیابی به این تکامل که هدف غایی است، تأمین و ایجاد امکانات و شرایط مناسب ، تدوین سیاست و برنامه مدون الزامی است.
بر این اساس، تمام جوانان و مردم ایران اسلامی باید از بهترین فرصت ها و امکانات تربیت بدنی و ورزش برخوردار باشند ، تا توان بالقوه و آمادگی جسمانی و روحی خود را بهبود بخشند و با نشاط و شادابی و طراوت لازم قادر باشند نقش مؤثر تری در توسعه پایدار ایفا نمایند. بدین منظور اصـــلاح ساختار و تشکیلات اداری و بهبود روش های اجرائی و بهره وری از امکانات ، در اولویت قرار دارد.

دیدگاهها و مواضع ورزشی

نقش آفرینان و حامیان در برنامه های تربیت بدنی و ورزش و مسئولیت مشترک ورزش جوانان مسئولیت مشترک برای بسیاری از افراد و گروههای اجتماعی حقیقی و حقوقی است. از آن جمله:
1. والدین و متکلفین
2. معلمان و مربیان ورزش
3. داوران و ناظران مسابقات
4. مدیران باشگاهها و مسئولین اماکن ورزشی
5. شوراهای سیاست گذار در امر تربیت بدنی و ورزش جوانان
6. مقامات رسمی در سازمانهای مختلف ار جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، ارتش، سپاه، بسیج، شورای عالی جوانان
7.  رسانه های گروهی
1- والدین و متکلفین جوانان و توسعه

در ساختار ورزشی بدون التزام همکاری والدین و متکلفین جوانان امر توسعه ورزش ممکن نخواهد بود. چه انتظارات و دیدگاههای آنان به نحوی چشمگیر بر لذتی که کودکان و نوجوانان از حضور در فعالیتهای ورزشی آنان می برند و شور و شعفی که می آفرینند تأثیر می گذارد. جهت تضمین این امر که کودکان از فعالیتهای ورزشی خود بهترین بهره را بگیرند، رعایت موارد زیر از سوی والدین و متکلفین بایستی به عنوان یک وظیفه تلقی و انجام گردد:
·کودکان را ترغیب نمایند که در فعالیتهای ورزشی شرکت کنند ، البته در این مورد نباید کودکان تحت فشار قرار گیرند.
·کودکان را که علیرغم جهد و تلاش دچار اشتباه یا لغزشی شده اند، مورد عتاب و تمسخر قرار ندهند.
·برای کودکان خود الگوهای رفتاری نیکویی باشند ، تا آنها شما را سرمشق خود قرار دهند.
·کودکان را تشویق نمایند، تا با رعایت قوانین و مقررات بازی نمایند.
·در تماس های خود با بازیکنان، مربیان و مسئولین مودب و مبادی آداب باشند ، تا فرزندان  نیز از این رفتار تاسی نمایند.
·از کوششهایی که در جهت حذف خشونت های کلامی و رفتاری در فعالیتهای ورزشی می شود، حمایت کنند.
  2- مربیان و معلمان ورزش

مربیان و معلمان، عامل اساسی تربیت و نو سازی جامعه بوده ، خاصه در تربیت بدنی و ورزش می توانند با آگاهی از اهداف آموزشی و فرهنگی در انطباق با سیستم تربیتی ، با این اهداف نقش اساسی داشته باشند و به لحاظ آنکه در جهت تکامل افراد از طــریق فـعالیتـــهای جسمانی کار می کنند ؛ تکنیکها، روشها، گفتار و اعمالشان بر روی افراد تحت تعلیم تأثیر چشمگیر می گذارد. به همین خاطر است که کار مربیان و معلمان ورزشی در خـــلال هر رویداد به وسیله اذهان ارزشیابی می شود.
    بنابراین اگر مربیان و معلمان ورزش و تربیت بدنی همواره هدفهای تربیتی را بخاطر داشته باشند و بر مبنای آن عمل کنند، به جرأت می توان گفت از بهترین و موفق ترین معلمان زمان خود خواهند بود.
معلمان و مربیان باید آگاهانه بپذیرند مسئولیتشان نسبت به افراد تحت تعلیم خود بسیار خطیر و سنگین است. بخصوص که در هر تجربه تمامی رفتار ، کنشها و واکنشهای شاگردان خـــود را بایستی زیر نظر داشته باشند. مربی باید بکوشد فــلسفه ای داشته باشد که او را در پذیرش و تشخیص نقش خطیرش یاری نماید. مربی باید بیشترین گذشت و بزرگواری را در رابطه با اعمال دیگران در شرایط سخت هیجانی از خود نشان دهد. مربی که خالصانه خود را وقف تیمش کند و عمیقاً خود را در قبال تأثیر تجربیات خود در بازیکنان متعهد بداند، در تجزیه و تحلیل نهایی ، موفق ترین مربی و حقیقی ترین معلم است. او می تواند به حق حامی برنامه های تربیت بدنی و ورزش باشد.
3- داوران و ناظران مسابقات

رفتار داوران و ناظران بر مسابقات و فعالیتهای ورزشی نیز در روح و روان کودکان اثر می گذارد. به همین لحاظ باید نکات زیر را عمیقاً در نظر داشته و رعایت نمایند:
·نحوه رفتار آنان نسبت به کودکان، نوجوانان و جوانان یکسان و محبت آمیز باشد.
·برای کودکان الگوهای رفتار خوب ورزشی باشند ، تا از آنها سرمشق قرار گیرند.
·بر اطلاعات و آگاهیهای خود نسبت به مواردی که در رشد و تکامل بچه ها اثر می گذارد، بیافزایند.
·اجرای قوانین و مقررات را که حاصل حضور لذت بخش ، سازنده و نشاط آور در میدانهای ورزشی است ، تشویق و ترغیب نمایند.
·اگر تغییر قوانین ضروری باشد، به گونه ای انجام شود که با سطح مهارتی و نیازهای کودکان مطابقت داشته باشد.
·از شعور و درک عمومی خود استفاده نموده و با تذکرهای پیاپی بی مورد و رفتار خشک موجب از بین رفتن انگیزه های ورزشی و روح اصلی بازی نگردند.
·رفتار غیر ورزشی را تقبیح کرده و در میان بازیکنان احترام به رقیبان را تشویق و ترغیب نمایند.
 4- مدیران باشگاهها و اماکن ورزشی

مدیران باشگاهها و اماکن ورزشی با توجه به حضور فعال در عرصه تربیت بدنی و ورزش و ارتباط وسیع با جوانان علاقمندی که به لحاظ علاقه و گرایش به ورزش ، به این باشگاهها و اماکن روی می آورند و یا به عنوان تمرین آمادگی جسمانی و یا حضور در تیمهای مختلف ورزشی، در اینگونه اماکن و باشگاههای ورزشی رفت و آمد و ارتباط مستمر دارند، می توانند نقش هدایتی و حمایتی، در زمینه تربیت بدنی و گسترش ورزش جوانان با روش صحیح و شایسته داشته باشد. در برنامه های مربوط به توسعه ساختاری ورزش برای جوانان باید به باشگاهها و اماکن ورزشی نیز از این دیدگاه، عمیق تر نگریسته ، به اثر وجودی و حضور سازنده آنها بهای بیشتر داده و از نقش مؤثر آنها در پیشبرد برنامه ها بهره گرفته شود.
5- شوراهای سیاست گزار در امر تربیت بدنی و آموزش جوانان

با توجه به نقش مؤثر ورزش و تربیت بدنی در پرورش جسمانی و روانی جوانان ، و از آن جایی که  ورزش و تربیت بدنی ابزار مؤثری در جهت آموزش و تربیت نسل جوان است. شورای عالی جوانان و شورای آموزش و پرورش باید اهتمام به تبیین نقش و جایگاه تربیتی ورزش بنمایند. تا مبانی تربیتی ورزش به مورد اجرا گذاشته شود.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات