کشورهای جهان در اوایل قرن بیست و یکم با مسایل و مشکلات مختلفی در زمینه های مختلف سایت دست و پنجه نرم می کنند ولی همگی آنان در تلاش هستند که با رفع این مشکلات بتوانند در زمینه های مختلف با عبور از این موانع به رفاه نسبی در جامعه دست یابند .

هر کشوری بنا به شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی راهکارهای مناسبی را برای خود اندیشیده و با تلاش و کوشش سعی در ایجاد زمینه های مناسب اجتماعی در کشورش می نماید .

اما در یک جمع بندی همه کشورهای جهان چه غنی و چه فقیر و جهان سومی ، همه و همه در یک نقطه وجه اشتراک دارند و آن ایجاد زمینه های تفریحی و ورزشی برای مردم کشورشان است. البتهاین شرایط در کشورهای مختلف دارای نقاط قوت و ضعف است .

ورزش ، امروزه به عنوان یک ضرورت در تمامی جوامع مطرح است و می رود که خود را به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسان در جایگاه اجتماعی مطرح نماید .

اگر چه ورزش در قرون گذشته به صورت یک تفریح و سرگرمی فقط در میان طبقه اشراف و بزرگان مطرح بوده و این دسته از افراد ، توانایی بهکارگیری این ابزار را داشتند ولی با پیشرفت زمان و دستیابی انسانها به دانش نوین ، این شیوه به صورت یک نیاز در جامعه مطرح شد .

پیشرفت علم و اهمیت انسان به خود باعث گردید که دانش پژوهان با تعمق بیشتر به اثرات ورزش در روح و جسم انسان بپردازند و تأثیرات مثبت و منفی آن را برای مردم تبیین کنند .

آحاد مردم در کشورهای مختلف به ورزش و تأثیرات مثبت آن بر انسان توجه دارند و با شناخت بیشتر اثرات ورزش در سالم ماندن شرایط فیزیکی بدن ، این توجه روز به روز گسترش پیدا کرده است .

گستردگی اثرات مثبت ورزش در جامعه تا بدانجا پیش رفته است که بسیاری از رسانه های تصویری و نوشتاری ،گزارشهای مبسوطی را در زمینه های مختلف ورزشی و نقش آن در از بین بردن بسیاری از بیماریها بهخصوص بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت منتشر می کنند .

استقبال ملل مختلف جهان از رشته های گوناگون ورزشی باعث گردید که دولتمردان دراینزمینه دست به سرمایه گذاری عظیم زده و در این رابطه بخش های خصوصی فعال گردیده و باشگاه های ورزشی با مدیریت های کلان ایجادشود .

با حرفه ای شدن برخی از رشته های ورزشی ، این پدیده در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات