loading...

بنابر نتایج یک طرح تحقیقاتی ، بالا رفتن المان های خونی به فاصله 15 دقیقه بعد از ورزش و بازگشت آنها در 2 ساعت بعد از ورزش بیانگر ، تاثیر هورمون ها بر تغییر این المان ها متعاقب ورزش است .

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا ، نتایج پژوهش مهدی قیصری و محمد رضا صبحیه با عنوان " بررسی تغییرات المان های قند خونBS " تری گلیسریدTG و کلسترولCOL در اثر ورزش صبحگاهی می افزاید : ورزش های هوازی یک راه مفید در کاهش خطر بیماری های متابولیک است ، ورزش اولین قدم در درمان بیماری های متابولیک و کاهش ریسک فاکتورهای همراه نظیر هایپرتنشن ، هیپرلیپیدمی و کاهش تعداد یا ترک سیگار موثر است .

هایپوگلیسمی ، دیابت کتواسیدوز DKA و پدیده هایپو گلیسمی دیررس متعاقب ورزش مهمترین عوارضی است که به هنگام ورزش یا پس از آن در مبتلایان به دیابت ملیتوس رخ می دهد .

این طرح تحقیقاتی که بر روی 78 مرد ورزشکار در پارک های تفریحی شهر یزد به ورزش صبحگاهی می پرداختند ، انجام گرفته است . در گروه اول به تعداد 37 نفر تغییرات المان های خونی قبل از ورزش و به فاصله 15 دقیقه بعد از انجام ورزش صبحگاهی به مدت حداقل 30تا 45 دقیقه سنجیده شد که در این گروه ، المان های خونی در 15 دقیقه بعد از ورزش افزایش یافت .

در گروه دوم با تعداد 41 نفر ، تغییرات المان های خونی قبل از ورزش  و به فاصله 2 ساعت بعد از ورزش صبحگاهی سنجیده شد که سطحBS و TGدر مقایسه با قبل از ورزش کاهش یافت و سطح کلسترول افزایش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود .

در این گروه اختلاف معنی داری بین دو گروه سنی 49 – 25 ساله و 50 تا 79 ساله از نظر تغییرات المان های خونی بدست نیامد .

همچنین اختلاف معنی داری از نظر مدت سابقه ورزش صبحاهی بین دو گروه زیر 2 سال به تعداد 231 نفر و 2 سال و بالاتر به تعداد 20 نفر در تغییرات المان های خونی وجود نداشت ، در این گروه میانگین قند خود در افراد دیابتی که از تعداد 7 نفر از مجموعه بودند ، در مقایسه با افراد نرمال که مجموعا 34 نفره میزان بیشتری کاهش یافت که از نظر آماری کاملاً معنی دار بود .

اختلاف معنی داری نیز در تغییرات کلسترول خون بین افراد هایپر کلسترولیک و نرمال در این گروه به دست نیامد .

میانگین تری گلیسیرید خون در افراد هایپرتری گلیسیریدمیک که به تعداد15 نفر در مجموعه مطالعه را تشکیل می دادند ، درمقایسه با 26 ورزشکار طبیعی و نرمال در 2 ساعت بعد از ورزش به میزان بیشتری کاهش نشان داده است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است  .

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات