تمرینات سنگین کشتی خطر عفونت های تنفسی را افزایش می دهد

ورزشی

تمرینات سنگین کشتی خطر عفونت های تنفسی را افزایش می دهد

نتایج بررسی ها نشان می دهد که تمرینات سنگین یا طولانی مدت، ورزشکاران را درمعرض خطرافزایش عفونت های مجاری فوقانی تنفسی قرار می دهد.

دکتربختیارترتیبیان استادیار دانشگاه و دکترسید محمد موذنی استادیار دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی که به " اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان " پرداختند، می افزاید:

شاخص های ایمنی سلولی  و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان تحت تاثیر شدت تمرینات قرار می گیرد و دستگاه ایمنی با تضعیف و مهار روبرو می شود.

براساس این مطالعه، 37 کشتی گیر جوان سبک آزاد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در فصل پیش از مسابقه 12 هفته و فصل مسابقه 4 هفته، تمرینات معینی را انجام می دادند و گروه شاهد در برنامه تمرینات مورد نظر شرکت نمی جستند.

در ادامه از هر دو گروه در وضعیت استراحت، پایان فصل های پیش از مسابقه، مسابقه و پایان دو هفته دوره بازیافت خونگیری از ورید بازویی به عمل آمد و شاخص های یاد شده  درخون آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیقات نشان داد: در وضعیت استراحت، دو گروه از نظر شاخص های منتخب ایمنی سلولی وغلظت کورتیزول سرم یکسان بودند ، اما در فصل پیش از مسابقه و فصل مسابقه و دوره بازیافت در گروه آزمون تغییرات معنی داری در برخی از شاخص های ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم مشاهده شد.

همچنین مقایسه میانگین متغیرهای فیزیولوژیک – ترکیب بدن از نظر همسانی درکشتی گیران جوان گروه آزمون وشاهد نشان داد: با توجه به ویژگی های بدنی کشتی گیران جوان، همسان بودن دو گروه از نظر متغیرهای تحت کنترل در مرحله استراحت، دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. این نتایج در ادامه می افزاید: مقایسه میانگین شاخص های ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم درکشتی گیران جوان گروه آزمون و شاهد حاکی از آن است که بر اساس تجزیه و تحلیل "پراش" به وسیله رتبه ها و مقایسه میانگین و اختلاف میانگین دو گروه بین میانگین درصد لنفوسیتهایCD4T در پیش از فصل مسابقه، فصل مسابقه و دوره بازیافت در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده شد. بدین ترتیب که درصد لنفوسیت های CD4 در مراحل مذکور در گروه آزمون کاهش داشته است.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات