loading...

نتایج یک تحقیق نشان داد که استقامت قلبی ـ عروقی و آمادگی روانی از مهمترین معیارهای غواصی است که به یکدیگر وابسته بوده و در صورت نبود یکی از این معیارها کسب نتایج مطلوب ممکن نیست.

حسین اسماعیل پورمرندی کارشناس ارشد تربیت بدنی در پژوهشی که به بررسی تاثیرات هشت هفته آموزش غواصی بر آمادگی روانی و استقامت قلبی ـ عروقی کارآموزان پرداخته است، می افزاید: هشت هفته آموزش غواصی بر عوامل آمادگی روانی و نیز استقامت قلبی ـ عروقی تاثیری نداشت، ولی این آموزش توانست روحیه همکاری تیمی را افزایش دهد.

محقق در این مطالعه میدانی ده نفر از نیروهای لشگر 10 سید الشهدا را که به مدت هشت هفته تحت آموزش غواصی قرار گرفته بودند، قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار داد.

همچنین، برای سنجش استقامت قلبی ـ عروقی از دستگاه نوارگردان تردمیل به منظور تست کوپر استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد: بین هشت هفته آموزش غواصی و آمادگی روانی و استقامت قلبی ـ عروقی ارتباط معنی داری مشاهده نشد؛ همچنین، بین بعضی از عناصر آموزشی با یکدیگر ارتباط معنی داری مشاهده شد. این امر نشان دهنده پایایی درونی عناصر آموزشی است.

این نتایج می افزاید: پیشرفت کارآموزان در این دوره به عناصر آموزشی متعددی مانند همکاری تیمی، توانایی شنا کردن، عکس العمل در مقابل خطرات احتمالی، نگهداری از تجهیزات و ... بستگی داشت.

نکته جالب توجه در این پژوهش این بود که بین برخی از این عناصر آموزشی با برخی از عوامل آمادگی روانی، همبستگی معنی داری مشاهده شد، به عنوان مثال همبستگی بین عنصر تعمیر و نگهداری با عامل هدفمندی نکته قابل توجهی است. زیرا نشان دهنده ارتباط بنیادی این دو متغیر با یکدیگر است.

محقق پیشنهاد کرده است: زمان دوره های آموزش غواصی باید طولانی تر شود تا بتوان به نتایج آمادگی جسمانی بهتری دست یافت.

همچنین، پژوهش مشابه باید در وضعیتی اجرا شود که تعداد بیشتری از آزمودنی ها در اختیار قرار گیرد.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات