تمرینات ورزشی فوتبال با افزایش خون رسانی عضلانی همراه است


دکتر دادکان در پایان نامه دکتری رشته “فیزیولوژی ورزش “ خود، نقش اجرای حرکات ورزشی در تمرینات فوتبال در گرفتگی عضلانی را بررسی کرد.

محمد حسین دادکان در رساله دوره دکتری فیزیولوژی ورزش خود با عنوان " اثر هشت هفته تمرینات فوتبال بر غلظت متابولیت های نیتریک اکساید (NO) در بازیکنان فوتبال دسته اول دانشگاه های کشور و بررسی ارتباط آن با گرفتگی عضلات"، آورده است: تاکنون بیشتر تحقیقات بر روی رادیکال های آزاد اکسیژن متمرکز بوده اند و نیتریک اکساید به عنوان یک مولکول رادیکال آزاد تا کنون در این موضوع دخالت داده نشده است.

در این رساله اضافه شده است: در میان رشته های ورزشی، بیشتر مطالعات بر روی ورزشکاران رشته های دو و میدانی، دوچرخه سواری و شنا انجام شده است. این مطالعات نقش NO را به عنوان یک گشاد کننده عروق تاکید می کنند و این موضوع در افزایش خون رسانی به عضلاتی که درگیر حرکات ورزشی می باشد، اهمیت دارد.

همچنین تنها مطالعه انجام شده بر روی بازیکنان فوتبال (آمریکایی) نشان دهنده نزدیک به 300 درصد افزایش در مقدار NO است.

لازم به ذکر است که بازیکنان حرفه ای فوتبال آمریکایی نسبت به فوتبال Soccer از عضلات حجیم تر و بزرگتری برخوردارند که به دلیل بالابودن حجم و شدت تمرینات مربوطه، تدارک خونی وسیع تری را نیز نیاز دارند.

مولف در ادامه رساله دکترای خود که آن را در سال تحصیلی 1381 با راهنمایی دکتر بهرام یغمایی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تدوین کرده، آورده است: یافته های تحقیق حاضر بیانگر افزایش فعالیت سرمی آنزیم کراتین کیناز همراه با استمرار تمرینات می باشد. البته بین مرحله اول نمونه گیری و مرحله دوم، علیرغم مقداری اختلاف، اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد.

دادکان در ادامه رساله دکترای خود آورده است: برای ارزیابی و تشخیص بیماری های عضلانی و همچنین در فعالیت های ورزشی، افزایش سطح پروتئین های عضلانی در خون استفاده می شود، از میان انواع پروتئین ها، بیشتر مطالعات آنزیم کراتین کیناز (CK) را به کار برده اند. مقدار این آنزیم با توجه به نوع ورزش و مقدار توده عضلانی مورد استفاده در تمرینات متفاوت خواهد بود.

برخی مطالعات نیز پیشنهاد می کنند که رهاشدن کراتین کیناز از عضله ، بعد از تمرینات برونگرا ممکن است انعکاسی از نکروزهای منطقه ای در فیبرهای عضلانی باشد.

براساس نتایج ذیل، اجرای حرکات ورزشی طی دوره تمرین رایج فوتبال با افزایش متابولیت های نیتریک اکساید (نیتریت و نیترات) همراه می باشد و این افزایش باتوجه به اینکه با شدت تمرین رابطه ای ندارد، می تواند عکس العملی باشد در پاسخ به خون رسانی بیشتر عضلانی که درگیر حرکات ورزشی هستند.

همچنین حرکات ورزشی سبب افزایش تولید متابولیت های NO می شود و تداوم جلسات تمرین تاثیر مثبت بر افزایش متابولیت های NO دارد. شدت تمرین با میزان افزایش متابولیت های NO تاثیری ندارد.

نتایج این رساله دکتری ادامه نشان داد: آنزیم کراتین کیناز با استمرار تمرین و شدت تمرین افزایش می یابد. ایزوآنزیم کراتین کیناز MB با استمرار تمرینات افزایش می یابد.

تغییرات نیتریت و نتیرات و کراتین کیناز تام با همبستگی مثبت همراه است و این همبستگی مثبت در کراتین کیناز MB نیز مشاهده شد.

بنابر نتایج یک تحقیق دانشجویی؛ صدمات عضلانی به دنبال تمرینات غیرمعقول، امکان دارد نتیجه فشارهای اکسیداتیو ناشی از تمرین و همچنین تاثیر رادیکال های آزاد باشد.

گفتنی است، براساس یکسری تمرینات مقدماتی از میان 22 نفر، تعداد 15 نفر برای تشکیل یک تیم فوتبال انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات