loading...
نتیجه یک تحقیق: هافبک ها مضطرب ترند - آکا

بررسى رابطه انسجام تیمى و ابهام نقش با عملکرد ورزشى بازیکنان تیم هاى فوتبال عنوان مقاله دکتر محمد نریمانى، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد اردبیل نشان داد که ابهام نقش عملکرد فوتبالیست را کاهش مى دهد.

دکتر محمد نریمانى، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد اردبیل در این رابطه گفت: تحقیق حاضر به بررسى رابطه انسجام تیمى و ابهام نقش با عملکرد ورزشى بازیکنان مى پردازد. وى مى گوید: انسجام و وحدت گروهى جذابیت و احساس کارآمدى دارد. انسجام باعث کاهش تنش گروه شده و تک تک افراد مى توانند نقش خود را در گروه به خوبى انجام دهند. انسجام گروهى و ابهام نقش ارتباط تنگاتنگى با هم دارند، کسانى که در ورزش انفرادى فعالیت دارند، دچار ابهام نقش نمى شوند اما ابهام نقش در کار گروهى باعث افزایش اضطراب رقابتى مى شود. تیم هایى که سابقه قهرمانى دارند، انسجام بیشتر و ابهام نقش کمترى دارند.

نریمانى با بیان این که مربیان ورزشى باید براى انسجام تیم و افزایش اتحاد در افراد گروه تلاش بیشترى نشان دهد، معتقد است: مربیان مى توانند با دادن اطلاعات بیشتر در ارتباط با نقش فرد در گروه با کاهش ابهام نقش اضطراب رقابتى را کاهش دهند.

نتیجه یک تحقیق: هافبک ها مضطرب ترند - آکا

دانشیار دانشگاه اردبیل تصریح کرد: پس از انجام تحقیق در میزان ابهام نقش پست هاى مختلف بازیکنان فوتبال، نشان داده شد که ابهام نقش در بازیکنان پست میانى بیشتر از سایرین است، این افراد در موقعیتى قرار دارند که باید گاهى در حمله بازى کنند و گاه مدافع شوند و تحمل ابهام بازیکنان به دفاع بیشتر از سایرین بود.

 وى گفت: بازیکنانى که در پست حمله بازى مى کنند، چون فقط مسؤول اجراى این نقش اند، کمترین میزان ابهام نقش را داشته و در نتیجه کمتر مضطرب مى شوند.

نریمانى تشریح کرد: عملکرد ورزش و انسجام گروهى در این سه پست متفاوت بود.

 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد تأکید کرد: مربیان باید اطلاعات خود در حوزه روانشناسى ورزش را افزایش داده تا بتوانند ارتباط بیشترى با اعضاى تیم برقرار کرده و عملکرد تیم را افزایش دهند. این اطلاعات در موقعیت اضطرارى مى تواند به موفقیت تیم کمک کند.

 

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات