اضطراب

هافبک ها

بررسى رابطه انسجام تیمى و ابهام نقش با عملکرد ورزشى بازیکنان تیم هاى هافبک ها

فوتبال

دانشیار دانشگاه اردبیل تصریح کرد: پس از انجام تحقیق در میزان ابهام نقش پست هاى مختلف بازیکنان فوتبال، نشان داده شد که ابهام نقش در بازیکنان پست میانى بیشتر از سایرین است، این افراد در موقعیتى قرار دارند که باید گاهى در حمله بازى کنند و گاه مدافع شوند و تحمل ابهام بازیکنان به دفاع بیشتر از سایرین بود.

 وى گفت: بازیکنانى که در پست حمله بازى مى کنند، چون فقط مسؤول اجراى این نقش اند، کمترین میزان ابهام نقش را داشته و در نتیجه کمتر مضطرب مى شوند.

نریمانى تشریح کرد: عملکرد ورزش و انسجام گروهى در این سه پست متفاوت بود.

 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد تأکید کرد: مربیان باید اطلاعات خود در حوزه روانشناسى ورزش را افزایش داده تا بتوانند ارتباط بیشترى با اعضاى تیم برقرار کرده و عملکرد تیم را افزایش دهند. این اطلاعات در موقعیت اضطرارى مى تواند به موفقیت تیم کمک کند.

 

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات