بسیاری افراد از علمی بودن ورزش سخن به میان می آورند اما پرسش آن است که این مفهوم دقیقاً چه معنایی را پررنگ می کند. این مقال در پی آن است که به این پرسش نزدیک شود.

به نقل از مهر، بسیار می شنویم که از ورزش به عنوان یک علم یاد می کنند. از سویی علمی به نام تربیت بدنی هم وجود دارد که سعی دارد ورزش را به مثابه یک علم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. یکی از موضوعاتی که فیلسوفان ورزش در یکی دو دهه اخیر بجد در مورد آن سخن گفته اند علم بودن یا نبودن ورزش است.

در این میان ما شاهد دیدگاههای متفاوتی بوده ایم. پاره ای از این پژوهشگران سعی کرده اند نشان دهند ورزش دقیقاً یک علم است و باید همانگونه که جامعه و اقتصاد و طبیعت و ستارگان را موضوعی برای علومی چون: جامعه شناسی، اقتصاد ، فیزیک و نجوم در نظر می گیریم ورزش را نیز موضوع علم تربیت بدنی قلمداد کنیم.

 از سوی دیگر، عده ای بر جنبه های خلاقانه و هنرمندانه ورزش دست می گذارند و معتقد هستند ورزش بیش و پیش از آنکه یک علم باشد یک هنر است. همه این مناقشه ها بر می گردند به تعاریفی که از علم صورت می گیرند. پاره ای افراد علم را مجموعه ای از آموزه هایی در نظر می گیرند که مبتنی بر تجربه حقایق مسلم و نهایی را بر ما آشکار می کنند. این تصویر البته تصویری اشتباه در مورد علم است.

علم مجموعه ای از نظریه ها و فرضیه ها است که هرچند مبتنی بر آزمون تجربی است اما نه تنها معرفت موجه است و نه همه دستاوردهای آن درست و صحیح هستند. اگر نگاهمان به علم اینگونه باشد آری ورزش می تواند موضوع علمی به نام تربیت بدنی باشد اما این به معنای آن نیست که ورزش همه علم است و همچنین بدان معنا نیست که آنچه به نام علم تربیت بدنی از آن یاد می شود همه آموزه های درست را فراروی ما قرار می دهد.

در ورزش کنونی علم جایگاهی فربه دارد. بسیاری از موفقیتهای ورزشی ناشی از همکاری علومی چون: پزشکی، مدیریت، سیاستگذاری و برنامه ریزی ، آینده پژوهی و ... هستند اما فروکاستن ورزش به علم اولاً جنبه های هنری و خلاقانه ورزش را کمرنگ می کند و ثانیاً تصویری اشتباه از ورزش و علم توأمان ارائه می کند.

علمی بودن ورزش را باید بدان معنا گرفت که ورزش مانند هر عرصه دیگر به برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در همه گستره ها نیازمند است و این برنامه ریزی ضرورت توجه به علوم زیادی را توجیه می کند. اینها همه مواردی است که ورزش در دیار ما از فقدان آن رنج می برد و تأکید بسیاری که بر علمی بودن ورزش در کشور ما می شود با توجه به مشکل ما در این زمینه قابل توجیه است. اما توجه زیاد به این گستره نباید ما را از جنبه های فراعلمی ورزش که همانطور که گفتیم خلاقیت و وجه هنری از جمله آنها هستند غافل کند.

فروکاستن ورزش به علم مانند این است که جامعه با همه هیاهوها و فراز و فرودها و آرزوها و اهداف و مبانی اش به علمی چون جامعه شناسی تقلیل یابد.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات