بسکتبال

بسکتبال

حرکتهای داخلی

به بازیکنان پست آموزش دهید که تهاجمی حرکت کنند و برای یافتن هم تیمی آزاد دقیق باشند. هدف آنها از حرکت داخلی، کسب موقعیت برای شوت نزدیک یا دادن پاس به هم تیمی آزاد در موقعیت گل است. بهترین راه رسیدن به این منظور، کسب مهارت در انواع حرکت هاست.

شوت پست

حرکت دورانی

این حرکت پیشرفته یک حرکت قدرتی است که به دنبال آن حرکت پست انجام می شود. این ترکیب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مدافع از سمت بالا (یا پایین) حرکت قدرتی مهاجم را دفاع می کند و با پیش بینی خوب راه او را سد می کند. در این حال بازیکن پست فوراً حرکت پست انجام می دهد. (شکل 2-11)

ترتیب حرکت این چنین است: شروع با یک حرکت قدرتی است و بعد با سد شدن راه بوسیله مدافع، حرکت را متوقف کرده و حرکت پست در خلاف جهت تمایل بدن مدافع  انجام می گیرد.

(شکل 2-11)

تمرین

آموزشی

حرکتهای روبه سبد

اینها حرکتهای اصلی و بیرونی هستند و زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که مدافع پشت بازیکن پست، دفاع می کند خصوصاً زمانی که بین آنها فضایی نیز وجود داشته باشد. مهاجم یک چرخش جلویی یا پشتی با هر کدام از پاها که بخواهد، انجام می دهد. حالتهای قابل اجرا بعد از چرخش جلویی شوت جفت، شوت جفت بعد از فریب شوت و شوت پست

تمرین

نکته های مورد توجه مربیان درباره بازی پست

* به بازیکنان پست، حرکتهای داخلی را که می توانند با اعتماد به نفس اجرا کنند، بیاموزید و هنگام چرخش توپ بطور منظم به داخل پاس دهید تا بازیکنان بتوانند از این حرکتها استفاده کنند.

* به بازیکنان بیاموزید که در شوتهای داخل محوطه، از تخته استفاده کنند.

* بازیکنانی را که اهل رقابت و علاقه مند به برخوردهای فیزیکی هستند، به عنوان کاندیدا برای بازی در پست، در نظر داشته باشید.

* بازیکنان پست را وادارید داخل محوطه دستها را بالا نگاه دارند.

* بازیکنان را در حالت ایستادن مناسب قرار دهید، در حالی که هر دو دست خود را به عنوان علامت در راستای خط توپ و سبد بلند کرده اند.

* تاکید کنید که آزاد شدن اغلب نیازمند حرکتهای قوی و سریع و توأم با برخورد است.

* بازیکنان پست را تمرین دهید که پاس را ارزیابی کنند، با مدافع خود تماس بدنی داشته باشند و مکان مدافعان دیگر را زیر نظر داشته باشند.

* به آنها بیاموزید که آموزشی

تمرینهای پست

حرکتهای پست از پاس چرخی

هدف: آموزش حرکتهای تهاجمی فردی به بازیکنان پست.

تجهیزات: توپ، سبد و انتخاب وسیله برگرداندن توپ (تاس بک).

روش: یک بازیکن پست یک پاس چرخی دو دست از پایین به خود می دهد (یا پاس می دهد و در برگشت از تاس بک آن را می گیرد) و آن را در مکان دلخواه پست، پشت به سبد دریافت می کند. بازیکنان 3 تکرار از هر حرکت پست را از دو طرف محوطه پنالتی، به اجرا می گذارد. در این تمرین نیازی به مدافع نیست ومربی می تواند برای کنترل جاگیری بازیکن در خط توپ و سبد، کارپا، علامت با دست مهارت گرفتن توپ و حرکتهای پست، خود اقدام به پاس دادن به بازیکن پست کند.

تمرین متوالی پست

همچنین بخوانید : آموزش گام به گام بسکتبال (15)

هدف: فراهم ساختن تمرین متوالی خودآموز برای حرکتهای تهاجمی پست.

تجهیزات: توپ، سبد و تاس بک در صورت امکان.

روش: بازیکنان پست با یک پاس چرخی دو دست از پایین به خودشان (یا پاس و دریافت از تاس بک) می دهند و در پی آن حرکتهای پست را انجام می دهند. بعد از این که بازیکنان در هر حرکت 5 گل به ثمر رساندند، 2 پرتاب آزاد موفق پشت سرهم لازم است تا به حرکت بعد برسند. (یا حرکت دوباره تکرار شود)

تمرین رساندن توپ به پست با 2 مهاجم و 2 مدافع

هدف: آموزش مهارتهای دفاعی و تهاجمی بازی پست، پاس دادن به بازیکن پست و حرکت بعد از پاس برای پاس برگشتی احتمالی.

تجهیزات: توپ و سبد و گروه 4 نفره بازیکنان (حداقل)

روش: 2 مدافع و 2 مهاجم در نقاط مختلف اطراف محوطه پنالتی روی بازی پست کار می کنند. همه اصول و قوانین بازی دفاعی و تهاجمی پست به کار گرفته می شود. هنگامی که مدافعان مالکیت توپ را به دست آوردند اولین پاس یا دریبل برای انتقال از دفاع به حمله باید انجام شود. بازیکنان حمله کننده بیرونی را وادارید که حرکت برش V را برای گرفتن پاس برگشتی احتمالی را در پی پاس به بازیکن پست، انجام دهند.

                                                                                                           

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات