حرکات گرم کننده یوگاحرکات گردن
تمرین گردن
بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد و ....
حرکات شانه ها
حرکات شانه ها
بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد و....
حرکات گربه
حرکت گربه
وضعیت گربه به شما آموزش می دهد که حرکت را از مرکز بدن شروع کرده و به هماهنگی حرکت با تنفس برسید. هماهنگی بین تنفس و حرکات .....یوگا

تمرین گردن در یوگا - ورزش آکا

تمرین گردن در یوگا - ورزش آکا

آیا برای شما هم اتفاق افتاده که به ناگاه عضله گردن یا سرشانه شما دچار گرفتگی شود؟بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا
حرکات شانه ها - آکا

حرکات شانه ها - آکا

حرکات شانه ها   بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد و....    
حرکت گربه - آکا

حرکت گربه - آکا

حرکت گربه وضعیت گربه به شما آموزش می دهد که حرکت را از مرکز بدن شروع کرده و به هماهنگی حرکت با تنفس برسید. هماهنگی بین تنفس و حرکات .....     وضعیت گربه
تبلیغات