آکاایران: به گزارش آکاایران: فقط تنفس کنید!


الگوی تنفس صحیح

آکاایران: الگوی تنفس صحیح

بحث چگونگی تنفس در حین تمرین با وزنه برای زمانی طولانی بحثی پر از ابهام و تردید آمیز بود، ولی عقیده و توصیه اغلب کارشناسان این بوده که در بخش مثبت از هر تکرار باید نفس را حبس کنید و فقط در آخرین مرحله از بخش مثبت تکرارها هوا را از ریه ها بیرون دهید. اما، تحقیقات نوین توصیه می کند که تاثیر چگونگی تنفس یا حبس نفس بر افزایش قدرت بستگی به نوع حرکتی که اجرا می کنید دارد، به خصوص در مورد حرکات تک مفصلی.

به عنوان مثال در طول اجرای پشت پا ماشین خوابیده، افراد وقتی به طور نرمال تنفس می کنند در قوی ترین حالت هستند؛ ولی در جلو پا ماشین، وقتی در بخش مثبت هر تکرار با قدرت هوا را داخل می کشند این طور است. در جلوبازو هالتر و نشر طرفین با دمبل، قوی ترین نقطه زمانی است که در بخش مثبت تکرار ها نفس را حبس می کنید؛ برای پشت بازو سیمکش، این وقتی است که در بخش مثبت تکرارها با قدرت هوا را بیرون می دهید. بنابراین روش های مختلف تنفس را تجربه کنید، تنفس نرمال، حبس نفس در بخش مثبت، بیرون دادن با قدرت هوا در بخش مثبت، و داخل کشیدن با قدرت هوا در بخش مثبت؛ و به تکنیک تنفسی که به شما امکان می دهد با سنگین ترین وزنه ها تمرین کنید یا بیشترین تکرارها را اجرا کنید، پایبند. بمانید.

.

منبع :

تبلیغات