آکاایران: ● عضلات
تفاوت عمده ای میان عضلات گردن و عضلات اندام ها وجود دارد. در مورد اندام ها باید گفت که یک عضله (نظیر عضله بازویی چپ) به مجموعه ای از استخون ها (واقع در بازوی چپ) متصل است.

به گزارش آکاایران:


حرکتی برای عضلات گردن Neck - آکا

آکاایران: حرکتی برای عضلات گردن Neck

برخلاف آنچه گفته شد عضلات گردن روی یک ساختمان کلی (نظیر جمجمه یا مهره های گردن) فعالیت می کنند. به این منظور، عضلات طرفین گردن طوری قرار گرفته اند که یک عضله در هر طرف گردن وجود دارد. گردن مرکب از چند عضله مختلف است. اما فقط چند تا از آنها به تنهایی روی مهره ها فعالیت می کنند. در این جا راجع به عضلاتی که حنجره(حاوی طناب های صوتی) و حلق (گلو) را تحت کنترل قرار می دهند بحث نمی کنیم.

● عضله ترقوی- ماستوئیدی
نام این عضله حاوی اطلاعات ارزنده ای است. زیرا محل استقرار سر ثابت و متحرک این عضله را به خوبی نشان می دهد. این عضله دو طرفی از دو منطقه جناغ سینه و ترقوه شروع می شود. ترقوی به طرف بالا و پهلو امتداد داشته، به زایده ماستوئیدی استخوان گیجگاهی متصل بوده و سر متحرک این عضله را تشکیل می دهد. برجستگی کوچکی که در قاعده جمجمه و پشت گوش احساس می کنید محل دقیق زایده مستوئیدی را به خوبی نشان می دهد. زمانی که یکی از عضلات ترقوی- ماستوئیدی فعال می شود سر به طرف عضله فعال کج می شود. زمانی که دو عضله با هم فعالیت می کنند گردن به جلو خم می شود و این عمل از طریق حرکت چانه به طرف سینه میسر می شود.
● عضله مهره ای رأسی
این عضله، بخشی بزرگ و فوقانی (به طرف سر) عضله مهره ای را تشکیل می دهد که در قسمت اعظم طول بخش میانی پشت امتداد دارد. بخش رأس (سر) عضله مهره ای از طرفین زایده های خاری (برجستگی وسط مهره) قفسه منشعب شده و در محل اتصال به زایده ماستوئیدی، سر متحرک عضله را تشکیل می دهد. زمانی که دو عضله چپ و راست با هم فعالیت می کنند، گردن و سر کشیده می شود.
● عضله نردبانی قدامی
عضله ترقوی- ماستوئیدی، عضلات نردبانی قدامی، میانی و خلفی را تا حدی پوشش می دهد. عضله نردبانی قدامی از زایده های عرضی (برجستگی کناره های هر مهره) بخش میانی ۳ یا ۴ مهره گردنی سرچشمه می گیرد. این عضله به طرف پایین و پهلو کشیده شده و سر متحرک آن در ناحیه دنده اول به وجود می آید. عمل این عضله سبب می شود منطقه گردنی ستون مهره ها خم شود.
● عضله نردبانی میانی
عضله نردبانی میانی بزرگ تر از سایر عضلات نردبانی است. سر ثابت آن در ۶ مهره گردنی قرار دارد. عضله نردبانی میانی نیز همچون عضله نردبانی قدامی به پایین و پهلو کشیده می شود و سر متحرک آن در دنده اول قرار دارد. بین دو عضله نردبانی میانی و قدامی، روزنه ای وجود دارد که توسط اعصاب و عروق خونی مهمی که به عضلات بازو و بالاتنه کشیده می شوند، پر می شود. عمل این عضله سبب می شود مهره های گردنی خم شده و به طرف مخالف بچرخند (عضلات سمت چپ، سر را به طرف راست می چرخانند).
● عضله نردبانی خلفی
معمولا عضله نردبانی خلفی کوچک تر از دو عضله نردبانی دیگر است. این عضله از پشت زایده عرضی ۲ یا ۳ مهره گردنی تحتانی منشعب می شود. عضله نردبانی خلفی به طرف پایین کشیده شده، بین عضله نردبانی میانی و عضله بالا برنده کتف قرار گرفته از دنده اول عبور کرده و با دنده دوم یا سوم ارتباط پیدا کرده و سر متحرک این عضله را تشکیل می دهد. این عضله، مهره های گردنی را منقبض کرده و می چرخاند.
● عضله طویل
نام این عضله به این علت انتخاب شده است که جزو عضلات دراز بدن است. در واقع عضله طویل، بخش فوقانی عضلات راست کننده مهره ها را تشکیل می دهد. این عضله از زایده عرض مهره های گردنی شروع شده و در زایده عرضی مهره های فوقانی (به طرف بخش فوقانی سر)، سر متحرک عضله را به وجود می آورد. زمانی که عضله طویل یک طرف گردن فعالیت کند، گردن به پهلو خم می شود؛ اما زمانی که هر دو عضله طویل با هم فعالیت کنند، عضله را نیز می کشند.


حرکتی برای عضلات گردن Neck - آکا

Neck Brakers
3 sets of 10

.

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

حرکات کشسانی عضلات سر و گردن , ایامالش دررشدسینه تاثیردارد؟ , عمل استیوفیت گردنی

تبلیغات