برنامه تمرینی فوق العاده برای : شانه ها - بادی فول | دستگاه بدنسازی| آموزش و برنامه فیتنس -آکا

آکاایران: همراه با تمرین سینه، هدف این تمرینات تحریک عضلات دلتوئید تا حد ممکن است نه پرس های سنگین. به همین دلیل، برای حفظ تنش مستقیم  در شانه ها، از نشر از جلو، نشر از پشت و نشر از جانب استفاده می کنیم.  به یاد داشته باشید زمانیکه شانه ها به مرز خستگی رسیدند رشد می کنند بنابراین ما از سوپرست ها و نگه داشتن حرکت بصورت ایستا استفاده می کنیم تا با هر حرکت به عضلات دلتوئید فشار وارد کنیم و فرصت رشد را برای آنها مهیا سازیم.

شما می توانید علاوه بر داشتن تمرینات پیشین خود این برنامه را نیز به تمرینات خود اضافه کنید و تاثیر زود هنگام آن را در عضلات خود ببینید.

برنامه تمرینی                      |           ست              |               تکرار               |           استراحت

تمرین اول – الف                      

نشر از جلو دمبل                  |              ۳                 |               ۱۰ – ۱۵              |                 ——-

                                              ۱۰ الی ۱۵ تکرار برای هر دست، سوپرست با شراگ شانه

,[categoriy]

آکاایران: برنامه تمرینی فوق العاده برای : شانه ها


تمرین اول – ب

شراگ شانه                       |              ۳                 |               ۱۰ – ۱۵              |               ۶۰ ثانیه

,[categoriy]


تمرین دوم

پرس شانه دمبل                 |                 ۴                |             ۸ – ۱۴                 |              ۶۰ ثانیه    

,[categoriy]


تمرین سوم

فلای دمبل پشت                |                  ۴               |                 ۱۲                    |             ۶۰ ثانیه 

,[categoriy]


تمرین چهارم

نشر از جانب                     |                  ۲                |        تا مرز خستگی              |          ۶۰ ثانیه  

,[categoriy]

                                                              ( در بالای هر حرکت مکث کنید.)

ترجمه : بادی فول

.

منبع :

اخبار اکاایران

تبلیغات