پیامک های تنهایی و جدایی
تنهایی

پیامک های جدایی و تنهایی (سری 7)

پیامک های جدایی و تنهایی (سری 7)     اَز زیـرِسَنـگــ هـَمـ کـِﮧ شـُده پــِیــدآیــَمـ کـُטּ مـُدّتـ ـهآستــ کـِﮧ تـَنهـآیے هـآیــ ِ مـَرآ دَستـ ـهآیــ
تبلیغات