پری

  • تعبیر خواب پری

    تعبیر خواب پریبدان که معبران را در این خلاف است وبعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروائی در آن کار که بود. ابو

1
تبلیغات