نوشادر

  • تعبیر خواب نوشادر

    تعبیر خواب نوشادردیدن نوشادر به خواب ، دلیل غم و اندوه است. 2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به ع

1
تبلیغات