مورچه

  • تعبیر خواب مورچه - مور

    تعبیر خواب مورچه - مورمورچه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ

  • تعبیر خواب مورچه خوار

    تعبیر خواب مورچه خوار 1ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است که خواهید کوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید . 1ـ دیدن

  • تعبیر خواب مورچه

    تعبیر خواب مورچهمورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها

1
تبلیغات