لوله

  • تعبیر خواب لوله

    تعبیر خواب لوله1ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است که بعد از کشیدن سختیبه صلح و صفا دست خواهید یافت . 2ـ دیدن لوله هایگاز در خو

1
تبلیغات