خواب سفر

 • تعبیر خواب مسافرت - سفر

  تعبیر خواب مسافرت - سفر مسافرت 1ـ اگر خواب ببینید به مکانهایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده اید ، نشانة آن است که دشمنانی خ

 • تعبیر خواب اسباب سفر

  تعبیر خواب اسباب سفر لوک اویتنهاو میگوید : دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکندسفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خ

 • تعبیر خواب سفر کردن

  تعبیر خواب سفر کردنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد

 • تعبیر خواب سفر

  تعبیر خواب سفرسفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می

1
تبلیغات