خواب دیدن خوابیدن

  • تعبیر خواب آهو دیدن

    تعبیر خواب آهو دیدن ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو

  • تعبیر خواب باغ دیدن

    تعبیر خواب باغ دیدن حضرت دانیال گوید: دیدن باغ به خواب زن بود. اگر بیند باغ را آب می داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند.از ام

1
تبلیغات