ترنج

  • تعبیر خواب درخت ترنج

    تعبیر خواب درخت ترنج دلیل کند بر مردی مخالف خود رای و بعضی گویند، دلیل کند بر مردی صاحب جاه و نعمت. 2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خ

  • تعبیر خواب ترنج

    تعبیر خواب ترنجنوشته اند که ترنج نیز از میوه های بهشتی است مانند سیب، انار، و انجیر که تصریح شده از میوه های خاص بهشت خداوند هست

1
تبلیغات