آواز

  • تعبیر خواب آواز

    تعبیر خواب آوازدر اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به

1
تبلیغات