نفرین

  • تعبیر خواب نفرین کردن

    تعبیر خواب نفرین کردناگر کسی ظالمی را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضیگویند خلاف این است.  ابراهیم کرمانیگوید: اگر د

1
تبلیغات