معنی خواب کابین

  • تعبیر خواب کابین

    کابینکابین یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما وارد شده و به معنی اتاق کوچک است.در کشتی های مسافربری سابق اتاق هائی را د

1
تبلیغات