معنای خواب عنتر

  • تعبیر خواب عنتر

    تعبیر خواب عنتر عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است ب

1
تبلیغات