مخنث

  • تعبیر خواب مخنث

    تعبیر خواب مخنثمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که مخنث شده بود و خود چون زنان بیاراست، دلیل که بلائی به وی رسد. اگر بیند که با مخنثا

1
تبلیغات