شکارچی

  • تعبیر خواب شکارچی

    تعبیر خواب شکارچی  شکارچی لوک اویتنهاو می گوید : شکارچی : عشقی بزرگ  اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد، دلیل که جنگ و فتنه

1
تبلیغات