رفتن

 • تعبیر خواب بالا رفتن

  تعبیر خواب بالا رفتن محمدبن سیرین گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کن

 • تعبیر خواب داخل آب رفتن

  تعبیر خواب داخل آب رفتن حضرت دانیال گوید: اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت، تن او قوی بود، خاصه کاری اندر آنکار ظاهر

 • تعبیر خواب بالا رفتن

  بالارفتنبالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است. اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید گویای این است که در آینده با م

 • تعبیر خواب رفتن

  تعبیر خواب رفتنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند از شهر و دیار خود بیرون می رفت و ندانست به کجا می رود، دلیل که بیچاره و فرومایه ش

 • تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن

  تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن مدرسه لوک اویتنهاو می گوید : مدرسه : پیری عاقبت به خیر مدرسه پر از شاگرد: مشکلات جزو شاگردان ب

 • تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن

  تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن مدرسه لوک اویتنهاو می گوید : مدرسه : پیری عاقبت به خیر مدرسه پر از شاگرد: مشکلات جزو شاگردان ب

1
تبلیغات