دعا برای رفع خواب بد

  • تعبیر خواب دعا کردن

    تعبیر خواب دعا کردن محمدبن سیرین گوید: دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزش می خواست، دلیل بود

1
تبلیغات